• Komunikat

  W celu rejestracji zakupionego oprogramowania (bądź jego aktualizacji) prosimy o wprowadzenie informacji zawartych w „Umowie licencyjnej”, którą otrzymali Państwo w wiadomości na podany adres e-mailowy. Dane te obowiązują do czasu określonego w dokumencie ("data obowiązywania umowy").

Wersja 3.0.2

2020-08-24
 • Zaktualizowano wzór informacji VAT-UE(5) zgodnie Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26.06.2020 r. w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach i przemieszczeniach towarów w procedurze magazynu typu call-off stock

 

Uwaga! Do właściwego działania systemu konieczna jest aktualizacja serwera SKO oraz aplikacji Progman Rozrachunki / VAT.

Przed aktualizacją systemu zalecane jest stworzenie archiwum bazy danych

Wersja 3.0.1

2020-07-08
 • Wyeliminowano nieprawidłowości związane z komunikacją z programem Finanse.

 

Dotyczy tylko sytuacji, gdy połączenie między programami odbywa się przy użyciu certyfikatów zarządzanych w CA Manager.

Wersja 3.0.0

2020-07-01
 • Zaktualizowano protokół TLS wymagany do wymiany danych z systemami Progman Finanse oraz Progman Rozrachunki do wersji 1.2 oraz zmieniono klucz szyfrowania na nowy o długości 2048 bajtów

Wersja 2.5.5

2020-02-05
 • Zaktualizowano informacje dodatkową do sprawozdań finansowych

Uwaga! Zmiana serwera SKO nie jest konieczna.

Wersja 2.5.4

2019-12-20
 • Wyeliminowano błąd pojawiający się podczas wysyłki zbiorczej deklaracji VAT-7 przez system e-Deklaracje.

 

Uwaga! Konieczne jest ponowne przygotowanie zbiorczej deklaracji VAT- 7 w wersji programu 2.5.4.

Wersja 2.5.3

2019-12-16
 • Zaktualizowano wzory deklaracji VAT-7 zgodnie z Rozporządzeniem rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 października 2019 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz.U. 2019 poz. 2104)

Wersja 2.5.2

2019-06-13
 • Udoskonalono import słownika Działań budżetu zadaniowego (plan w formacie MS Dynamics)

Wersja 2.5.1

2019-03-15
 • Zwiększono ilość znaków identyfikatora w słowniku „Zadania”
 • Zmieniono nazwę kolumny na wydruku sprawozdania Rb-28S
 • Zaktualizowano schemat eksportu sprawozdania Rb-28S
 • Wyeliminowano błąd pojawiający się  podczas eksportu Zbiorczego Bilansu Jednostki
 • Poprawiono mechanizm generowania Zbiorczej Informacji VAT-27

Wersja 2.5.0

2019-02-19
 • Uwzględniono grupowanie paragrafów na sprawozdaniu Rb-28s zgodnie ze wzorem określnym w nowelizacji rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej z dnia 18 lipca 2018 r. (Dz.U.2018.1395)
 • Dodano nowe sprawozdanie finansowe – Informacja dodatkowa
 • Zaktualizowano reguły kontrolne dla sprawozdania Bilans jednostki/samorządowego zakładu budżetowego

Wersja 2.4.1

2018-12-17
 • Rozwiązano problem z wysyłką deklaracji VAT

Uwaga. Aktualizacja serwera SKO nie jest wymagana

Wersja 2.4.0

2018-10-08
 • Zaktualizowano wzory sprawozdań finansowych w ramach Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.2017.1911)

UWAGA: Informacja dodatkowa zostanie dodana w kolejnych wersjach systemu z uwagi na brak opublikowanych schematów do wymiany systemami zewnętrznymi

 • Dodano formularz oraz kompleksową obsługę informacji VAT-UE, zarówno w wariancie skonsolidowanym, jaki cząstkowym
 • Zaimplementowano deklarację VAT-ZD wraz z jej transmisją z systemu Rozrachunki
 • Zaktualizowano klasyfikację zadaniową (Funkcja-Zadanie-Podzadanie) na rok 2019
 • Ujednolicono sortowanie na wydrukach rejestrów zakupu/sprzedaży (pojedynczych i zbiorczych)
 • Dodano drukowanie unikalnych kodów na deklaracjach jednostkowych VAT-7

Uwaga! Do właściwego działania systemu konieczna jest aktualizacja serwera SKO oraz aplikacji Progman Rozrachunki / VAT.

Przed aktualizacją systemu zalecane jest stworzenie archiwum bazy danych.

Wersja 2.1.8

2018-07-13
 • Zaktualizowano protokół transmisji danych odpowiedzialny za przesyłanie sprawozdania Rb-BZ1

Wersja 2.1.7

2018-07-09
 • Zaktualizowano sprawozdanie Rb-BZ1 (Dz.U.2017, poz. 1426)
 • Dodano możliwość przygotowania zbiorczego wydruku rejestru sprzedaży oraz zakupu w podziale na poszczególne jednostki
 • Dodano nową funkcjonalność umożliwiającą sporządzenia skonsolidowanej deklaracji VAT-7 na podstawie cząstkowych deklaracji
 • Dodano nowe, edycyjne pole „opis” w zbiorczym rejestrze sprzedaży i zakupu
 • Poprawiono automatyczne pobieranie licencji przy legalizacji programu.
 • Zoptymalizowano okno przygotowywania zbiorczej deklaracji VAT-7.
 • Poszerzono zakres informacji prezentowanych w oknie przygotowywania zbiorczej deklaracji VAT w kolumnie Statystyka
 • Rozbudowano okno przygotowania zbiorczego rejestru zakupu/sprzedaży o kolumnę Statystyka
 • Zoptymalizowanie prezentowanie informacji o statusie deklaracji VAT-7
 • Uaktualniono listę sprawozdań Rb w kartotece Wydruki (ukryto sprawozdanie Rb-WSa i RB-WSb)

Wersja 2.1.6

2018-02-20
 • Dodano obsługę nowej wersji struktury logicznej Jednolitego Pliku Kontrolnego dedykowanego dla ewidencji VAT – JPK_VAT(3).

Wersja 2.1.5

2018-02-07
 • Zaktualizowano klasyfikację zadaniową (F-Z-P) na rok 2018.
 • Dodano pole e-mail w menu Ustawienia > Parametry > Dane placówki (właściciela programu) w celu uzupełnienia nowego, nieobowiązkowego elementu Email w JPK(3).
 • Zaktualizowano druk sprawozdania Rb-50 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9.01.2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 109).
 • Uwzględniono zmianę formy prawnej firmy Wolters Kluwer z SA na Sp. z. o.o. oraz uaktualniono dane teleadresowe.

Uwaga! Do właściwego działania systemu konieczna jest aktualizacja serwera SKO oraz aplikacji Progman Rozrachunki / VAT.

Przed aktualizacją systemu zalecane jest stworzenie archiwum bazy danych.

Wersja 2.1.2

2017-11-23
 • Udostępniono nowy wzór rachunku zysków i strat (Dz.U.2015.1954).
 • Wyeliminowano problem prezentacji dokumentów w rejestrach z odwrotnym obciążeniem.
 • Przywrócono możliwość wyboru jednostek w oknie statystyki nadesłanych sprawozdań

Uwaga! Do właściwego działania systemu konieczna jest aktualizacja serwera SKO oraz aplikacji Progman Rozrachunki / VAT.

Przed aktualizacją systemu zalecane jest stworzenie archiwum bazy danych.

Wersja 2.1.1

2017-11-10
 • Wyeliminowano błąd pojawiający się podczas aktualizacji bazy danych.
 • Poprawiono kopiowanie kwoty nadwyżki z ostatniej wysłanej zbiorczej deklaracji VAT-7.

Uwaga! Do właściwego działania systemu konieczna jest aktualizacja serwera SKO oraz aplikacji Progman Rozrachunki / VAT.

Przed aktualizacją systemu zalecane jest stworzenie archiwum bazy danych.

Wersja 2.1.0

2017-11-06
 • Dodano obsługę informacji VAT-27.
 • Uwzględniono kopiowanie kwoty nadwyżki z ostatniej wysłanej zbiorczej deklaracji VAT-7.
 • Uaktywniono drukowanie identyfikatora dokumentu UPO ma wysłanej zbiorczej deklaracji VAT-7 w pozycji nr 2.
 • Wprowadzono oznaczanie numeryczne korekt jednostkowych deklaracji VAT-7.
 • Dodano wydruk Stan nadesłanych sprawozdań dla deklaracji VAT-7.

Uwaga! Do właściwego działania systemu konieczna jest aktualizacja serwera SKO oraz aplikacji Progman Rozrachunki / VAT.

Przed aktualizacją systemu zalecane jest stworzenie archiwum bazy danych.

Wersja 2.0.10

2017-07-06
 • Dostosowano program do komunikacji z systemem e-Deklaracje z wykorzystaniem wyższej wersji protokołu - TLS 1.2.
 • Poprawiono kontrolę parametrów haseł.
 • SKO 2.0.10 współpracuje z Progman Rozrachunki / VAT od wersji 8.5.1 oraz Finanse/Sprawozdawczość od wersji 10.5.4.

Wersja 2.0.9

2017-06-23
 • Poprawiono mechanizm wysyłki rejestrów zakupu przy zerowym prewspółczynniku.
 • Uwaga! Do właściwego działania systemu konieczna jest aktualizacja serwera SKO oraz aplikacji Progman Rozrachunki / VAT.
 • SKO 2.0.9 współpracuje z Progman Rozrachunki / VAT od wersji 8.5.1 oraz Finanse/Sprawozdawczość od wersji 10.5.4.

Wersja 2.0.8

2017-05-19
 • Dostosowano program do aktualnej wymiany danych z systemem Progman Rozrachunki.
 • Uwaga! Do właściwego działania systemu konieczna jest aktualizacja serwera SKO oraz aplikacji Progman Rozrachunki / VAT.
 • SKO 2.0.8 współpracuje z Progman Rozrachunki / VAT od wersji 8.4.0 oraz Finanese/Sprawozdawczość 10.5.4.

Wersja 2.0.7

2017-04-04
 • Dodano opcję korekty zbiorczej deklaracji VAT-7.
 • Wprowadzono funkcjonalność tworzenia korekty JPK_VAT.
 • Umożliwiono generowanie wydruków zbiorczych rejestrów sprzedaży i zakupu.
 • Wprowadzono kontrolę wersji protokołu transmisji z systemem Progman Rozrachunki/VAT.
 • Uwaga! Do właściwego działania systemu konieczna jest aktualizacja serwera SKO oraz aplikacji Progman Rozrachunki / VAT.
 • SKO 2.0.7 współpracuje z Progman Rozrachunki / VAT od wersji 8.3.8 oraz Finanese/Sprawozdawczość 10.5.4. 

Wersja 2.0.6

2017-03-24
 • Dodano sprawdzanie kompatybilności wersji z programem Rozrachunki.
 • Wymagana aktualizacja Serwera-SKO

Wersja 2.0.5

2017-03-01
 • Uwzględniono dokumenty z zerowymi wartościami (netto, VAT, brutto) na wydruku rejestru sprzedaży i zbiorczym JPK_VAT.
 • Uwaga! Do właściwego działania systemu konieczna jest aktualizacja serwera SKO.

Wersja 2.0.4

2017-02-24
 • Uaktywniono wyświetlanie danych jednostki oraz NIP na zbiorczej deklaracji VAT-7.
 • Zapewniono obsługę dokumentów zakupu z odwrotnym obciążeniem VAT na rejestrze sprzedaży.
 • Wyeliminowano różnice w kwotach między podsumowaniem na wydruku rejestru sprzedaży a oknem głównym.
 • Poprawiono mechanizm tworzenia zbiorczych rejestrów sprzedaży/zakupu.
 • Uwaga! Do właściwego działania systemu konieczna jest aktualizacja serwera SKO oraz aplikacji Progman Rozrachunki / VAT.

Wersja 2.0.3

2017-02-22
 • Poprawiono prezentowanie danych jednostek podrzędnych na deklaracjach cząstkowych VAT oraz rejestrach zakupu/sprzedaży.
 • Dostosowano przesyłanie jednostkowych JPK z numerami dokumentów powyżej 30 znaków.
 • Uwzględniono wiersz K_31 przy generowaniu zbiorczego JPK.
 • Skorygowano wyświetlanie daty wpływu i zakupu w skonsolidowanym JPK.
 • Umożliwiono generowanie zbiorczego JPK również na podstawie deklaracji niewysłanych, a tylko przygotowanych, w celu zapewnienia zgodności między skonsolidowanym JPK a deklaracją.
 • Uwaga! Do właściwego działania systemu konieczna jest aktualizacja serwera SKO oraz aplikacji Progman Rozrachunki / VAT.

Wersja 2.0.2

2017-02-17
 • Program współpracuje z Rozrachunkami oraz Progman VAT w wersji od 8.3.3.
 • Dodano opcję wysyłki skonsolidowanej deklaracji VAT-7 poprzez system e-Deklaracje (Uwaga! Należy uzupełnić NIP oraz US w menu Ustawienia > Dane placówki (właściciela programu).
 • Umożliwiono generowanie i zapis do pliku zbiorczego JPK_VAT(2).
 • Wyeliminowano różnice w zaokrągleniach pomiędzy rejestrem zakupu/sprzedaży a JPK_VAT.
 • Uwzględniono parametr dotyczący przeliczania wartości netto przez współczynniki sprzedaży zdefiniowany w systemie Rozrachunki.
 • Dodano opcję wysyłki skonsolidowanej deklaracji VAT-7 poprzez system e-Deklaracje (Uwaga! Należy uzupełnić NIP oraz US w menu Ustawienia > Dane placówki (właściciela programu).
 • Uwaga! Do właściwego działania systemu konieczna jest aktualizacja serwera SKO oraz aplikacji Progman Rozrachunki / VAT

Wersja 2.0.1

2016-12-30
 • Dostosowano program do najnowszej wersji serwera

Wersja 1.9.0

2016-10-06
 • Dodano opcję importu planów finansowych wg schematu Bestia.
 • Zmodyfikowano weryfikację sprawozdań z uwzględnieniem grupowania paragrafu 400

Wersja 1.8.0

2015-12-31
 • Dostosowano formularz sprawozdania Rb-23 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.09.2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1511).

Wersja 1.7.1

2015-05-05
 • Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 marca 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. 2015 poz. 459) zaktualizowano sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych (Rb-27),

Wersja 1.7.0

2014-11-19
 • Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2014 poz.119) zaktualizowano formularze następujących raportów budżetowych:
  • Rb-WSa – sprawozdanie o wydatkach strukturalnych poniesionych przez jednostki samorządu terytorialnego,
  • Rb-WSb – sprawozdanie o wydatkach strukturalnych w podziale wojewódzkim (regionalnym) poniesionych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych,
  • Rb-ST – sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wprowadzono nową funkcjonalność  wydruku „zbiorczo wg działów” dla sprawozdań RB27S, RB27ZZ, RB28S,
 • Dodano słownik Funkcji, Zadań i Podzadań na rok 2015,
 • Dokonano zmiany sposobu rejestracji nowych wersji programów,
 • Zmieniono format numeracji wersji systemów linii Progman z dotychczasowego X.XXXX na następujący X.X.X,
 • Dokonano rebrandingu nazwy oprogramowania linii Progman.