• Komunikat

  W celu rejestracji zakupionego oprogramowania (bądź jego aktualizacji) prosimy o wprowadzenie informacji zawartych w „Umowie licencyjnej”, którą otrzymali Państwo w wiadomości na podany adres e-mailowy. Dane te obowiązują do czasu określonego w dokumencie ("data obowiązywania umowy").

Wersja 11.3.2

2020-06-30
 • Zaktualizowano wzór sprawozdania Rb-34S poprzez dodanie opcji sporządzania wg grup paragrafów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15 października 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1996)
 • Wyeliminowano problem z generowaniem zestawienia obrotów i sald przy włączonych jednocześnie parametrach: tylko z obrotami oraz syntetycznie
 • Zaimplementowano nowy format przelewów dla Banku Spółdzielczego w Płońsku
 • Rozwiązano problem z sumami kontrolnymi na sprawozdaniach Rb
 • Wprowadzono obligatoryjność atrybutu Rodzaj kontrahenta poprzez dodanie parametru w menu Ustawienia>Parametry>Dodatkowe w zakładce Inne w sekcji Kontrahenci o nazwie „wymagaj podania rodzaju kontrahenta”
 • Zaktualizowano protokół TLS wymagany do wymiany danych z systemami Progman Kontrola budżetu oraz Progman Zbiorczy VAT do wersji 1.2 oraz zmieniono klucz szyfrowania na nowy o długości 2048 bajtów

Wersja 11.3.0

2020-05-20
 • Zoptymalizowano czas generowania się Zestawienia obrotów – paragrafy

Wersja 11.2.6

2020-01-22
 • Dodano możliwość eksportu szablonów księgowań do pliku Excel,
 • Rozbudowano kartotekę Bank o nową kolumnę „rodzaj przelewów”,
 • Rozbudowano funkcję rozksięgowania wg wzorca 5-tek,
 • Zoptymalizowano uprawnienia dotyczące modyfikacji sprawozdań finansowych,
 • Wyeliminowano nieprawidłowość podczas generowania sprawozdania RB-28/RB-28S zbiorczo wg rozdziałów,
 • Zoptymalizowano eksport danych z programu PABS/KSAT,
 • Zaktualizowano klasyfikację zadaniową (funkcja-zadanie-podzadanie) na rok 2020.

Wersja 11.2.5

2019-11-13
 • Zaktualizowano klasyfikację budżetową na podstawie nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U.2019.1363).

Wersja 11.2.4

2019-08-01
 • Poprawiono podpowiadanie nazwy przy tworzeniu nowego paragrafu

Wersja 11.2.3

2019-06-25
 • Zaktualizowano klasyfikację budżetową na podstawie nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U.2019.257).
 • Przypisanie ustawień odnośnie dodatkowych informacji na RB do jednostki.

Wersja 11.1.0

2019-02-19
 • Dodano nowe sprawozdanie finansowe – Informacja dodatkowa
 • Uwzględniono uprawnienia użytkownika do jednostek w oknie generowania JPK oraz kartotece Kontrahenci
 • Przeniesiono parametr grupowania paragrafów do kartoteki Jednostki
 • Zaktualizowano klasyfikację budżetową zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U 2018, poz. 767)
 • Poprawiono eksport sprawozdania Rb-28 Programy do Trezora
 • Zaktualizowano bilans organu

Wersja 11.0.0

2019-01-15
 • Dodano opcję przygotowania sprawozdania Rb-28S z uwzględnieniem grupowania paragrafów zgodnie ze wzorem określnym w nowelizacji rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej z dnia 18 lipca 2018 r. (Dz.U.2018.1395)

Wersja 10.9.0

2018-12-17
 • Zaktualizowano słownik klasyfikacji zadaniowej (funkcja/zadanie/podzadanie) na 2019 rok
 • Dodano opcję tworzenia użytkownika na podstawie istniejącego

Wersja 10.8.0

2018-10-08
 • Wyeliminowano błąd podczas eksportu sprawozdania Rb-28 Programy do systemu Trezor
 • Zaktualizowano wzory sprawozdań finansowych w ramach Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.2017.1911)

UWAGA: Informacja dodatkowa zostanie dodana w kolejnych wersjach systemu z uwagi na brak opublikowanych schematów do wymiany systemami zewnętrznymi

Wersja 10.7.6

2018-07-31
 • Dostosowano programdo aktualnej struktury bazy danych

Wersja 10.7.5

2018-07-13
 • Zaktualizowano protokół transmisji danych odpowiedzialny za przesyłanie sprawozdania Rb-BZ1

Wersja 10.7.4

2018-07-11
 • Dodano nową opcję Szczegółowość wydruku na Zestawieniu obrotów - paragrafy
 • Poszerzono zakres możliwych do wprowadzenia kwot planu w zakładce Działanie w kartotece Paragrafy
 • Wyeliminowano problem z dostępem do bazy pliki.gdb odpowiedzialnej za przechowywanie załączników
 • Usunięto błąd przy generowaniu JPK_KR
 • Wyeliminowano nieprawidłowość przy generowaniu sprawozdania Rb-BZ1.

Wersja 10.7.1

2018-03-16
 • Poprawiono mechanizm przygotowania wydruku sprawozdania Rb-28 Programy

Wersja 10.6.3

2018-01-31
 • Zaktualizowano druk rozporządzenia Rb-50 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9.01.2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 109).

Wersja 10.6.2

2017-12-18
 • Udostępniono eksport wydruków (zestawienie obrotów i sald, zestawienie obrotów – paragrafy) do najnowszej wersji systemu MS Excel.

Wersja 10.6.0

2017-05-08
 • Zaktualizowano wzór sprawozdania Rb-23 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 marca 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 699)

Wersja 10.5.4

2017-04-04
 • Wprowadzono aktualizację klasyfikacji budżetowej zgodnie z rozporządzeniami Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 2294), 9 stycznia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 73) oraz 25 stycznia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 162) zmieniającymi rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Wersja 10.5.3

2017-02-24
 • Poprawiono wydruk rachunku zysków i strat.

Wersja 10.5.2

2017-02-07
 • Udostępniono nowy wzór rachunku zysków i strat (Dz.U.2015.1954),
 • Zaktualizowano klasyfikację budżetową (Dz.U.2016.1121),
 • Uaktualniono katalog funkcji, zadań i podzadań na 2017 rok (Dz.U.2016.735).

Wersja 10.5.0

2016-10-07
 • Dostosowano program do aktualnej struktury bazy.

Wersja 10.4.1

2016-08-08

Aktualizacja wersji bazy danych w związku z migracją aktualnych Użytkowników serwisu ABC Pomoc Prawna do serwisów Vademecum Głównego Księgowego Administracja/Vademecum Głównego Księgowego Oświata

Wersja 10.4.0

2016-07-29
 • Wprowadzenie kontroli przekroczenia planu finansowego na paragrafach podlegających grupowaniu na paragrafie 400 „Grupa wydatków bieżących jednostki”
 • Dodano eksport sprawozdania Rb-28 Programy do systemu TREZOR
 • Aktualizacja klasyfikacji budżetowej zgodnie z nowelizacjami Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (z dnia 24.06.2015 r., 23.02.2016 r., 12.04.2016 r.)
 • Aktualizacja formularzy sprawozdań Rb-33 (Sprawozdanie z wykonania planu finansowego państwowego funduszu celowego) oraz Rb-70 (Sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach) zgodnie z nowelizacją rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. 2016r. poz. 441)

Wersja 10.3.1

2016-02-24
 • Wyeliminowano problem związany z wysyłką sprawozdania RB 34s do Kontroli Budżetu

Wersja 10.3.0

2015-12-31
 • Dodano nowe sprawozdanie RB-28 Programy.
 • Zmodyfikowano ustawienia domyślne do obliczania sprawozdania Rb-BZ1.
 • Na podstawie nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1978) uaktualniono słownik nazw paragrafów klasyfikacji budżetowej.
 • Zaktualizowano słownik funkcja-zadanie-podzadanie dla budżetu zadaniowego na rok 2016 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2016 (Dz.U. z2015 r. poz. 955).
 • Dostosowano formularz sprawozdania Rb-23 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.09.2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1511).
 • Dodano nowe sprawozdanie Rb-UN zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1773).

Wersja 10.2.0

2015-07-07

Wersja 10.1.1

2015-04-30
 • Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 marca 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. 2015 poz. 459) dokonano następujących zmian:

Rb-27 – aktualizacja wzoru sprawozdania,

Rb-WSa/Rb-WSb – dodano eksport sprawozdań do formatu excel w celu przekazywania na elektroniczną skrzynkę podawczą,

Rb-33 – Rozszerzono listę symboli funduszy (346 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 347 – Fundusz Zapasów Agencyjnych),

Rb-28UE – aktualizacja tabeli „Dane uzupełniające do sprawozdania Rb-28UE (I)”

Wersja 10.1.0

2015-04-07
 • Dostosowano eksport sprawozdań do nowej wersji systemu TREZOR 3.0

Wersja 10.0.3

2015-02-09
 • Uwzględniono zmiany wprowadzone nowelizacją Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1952)
 • Wyeliminowano problem z wykazywaniem nadpłat na Rb-27/ Rb-27S przy zaznaczonym parametrze "odsetki od należności jako wymagalne"

Wersja 10.0.2

2015-01-09
 • Zaktualizowano sposób oznaczania okresów miesięcznych w plikach XML generowanych sprawozdań do systemu BeSTi@

Wersja 10.0.1

2014-12-23
 • Wprowadzono możliwość wpisania większej liczby znaków w polu dotyczącym pełnej nazwy jednostki.

Wersja 10.0.0

2014-10-01
 • Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2014 poz.119) zaktualizowano formularze następujących raportów budżetowych:
  • Rb-WSa – sprawozdanie o wydatkach strukturalnych poniesionych przez jednostki samorządu terytorialnego,
  • Rb-WSb – sprawozdanie o wydatkach strukturalnych w podziale wojewódzkim (regionalnym) poniesionych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych,
  • Rb-ST – sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego.
 • Zmodyfikowano sposób prezentacji należności ujętych na paragrafie 092 w kolumnie Zaległości/ Zaległości netto dla sprawozdań Rb-27, Rb-27S, Rb-27ZZ.
 • Dokonano zmiany sposobu rejestracji nowych wersji programów.
 • Zmieniono format numeracji wersji systemów linii Progman z dotychczasowego X.XXXX na następujący X.X.X.
 • Dokonano rebrandingu nazwy oprogramowania linii Progman.

Wersja 9.9000

2014-06-27
 • Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2014 poz.119) wprowadzono nowe sprawozdanie:
  • Rb-28NWS - sprawozdanie z wykonania planu wydatków samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego, które nie wygasły z upływem roku budżetowego,
 • Zmodyfikowano sposób prezentowania danych na wydruku Rb 27/27S oraz Rb28/28S w sytuacji, gdy Użytkownik zaznaczył parametr „podpisy na każdej stronie” oraz sporządził kilkustronicowe sprawozdanie,