• Komunikat

  W celu rejestracji zakupionego oprogramowania (bądź jego aktualizacji) prosimy o wprowadzenie informacji zawartych w „Umowie licencyjnej”, którą otrzymali Państwo w wiadomości na podany adres e-mailowy. Dane te obowiązują do czasu określonego w dokumencie ("data obowiązywania umowy").

Wersja 11.5.0

2021-10-29
 • Dodano możliwość podpisywania sprawozdań budżetowych dwoma podpisami kwalifikowanymi*,
 • Rozbudowanie uprawnień użytkownika pod kątem podpisu kwalifikowanego,
 • Poprawiono sposób wyliczania sumy kontrolnej w sprawozdaniu RB-27s.

 

* tylko w przypadku, gdy Finanse współpracują z Kontrolą Budżetu.

 

Więcej informacji nt. funkcjonalności podpisu kwalifikowanego znajduje się TUTAJ

Wersja 11.4.7

2021-09-30
 • Aktualizacja statusu zatrudnienia w sprawozdaniu Rb-70 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1393),
 • Zmiany w wydrukach ZOiS konta oraz ZOiS paragrafy polegające na dodaniu parametru dot. szczegółowości wydruku,
 • Możliwość eksportu nr NIP w przelewach do banku PKO BP,
 • Zmodyfikowano wydruk Centralnego słownika zadań i decyzji (wydruk dostępny tylko przy współpracy z REKORD).

Wersja 11.4.0

2021-06-14
 • Dodano nowe sprawozdanie Rb-28NW (sprawozdanie z wykonania planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego) – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów i Rozwoju z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U.2020.1564 t.j.),
 • Zaktualizowano klasyfikacje budżetową zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, funduszy i polityki regionalnej z dnia 15 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
 • Dodano możliwość wyszukiwania dokumentów po numerze,
 • Na wydruku PK w polu „Sporządził” będzie pojawiać się imię i nazwisko użytkownika drukującego dokument,
 • Dodano możliwość hurtowego kasowania zadań jednostek powiązanych z zadaniami centralnymi (przy włączonym parametrze współpracy z REKORD),
 • Dodano możliwość hurtowego kasowania decyzji zaimportowanych z pliku XML z systemu Portal FB firmy REKORD,
 • Poprawiono nieprawidłowości występujące podczas otwierania okresu,
 • Zmieniono protokół transmisji przy współpracy z Kontrolą Budżetu.

Wersja 11.3.10

2021-05-25
 • Zaktualizowano wzór sprawozdania RB-N, RB-Z zgodnie z nowelizacją Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz.U.2020.2396),
 • Umożliwiono eksport sprawozdania RB-Z w najnowszym schemacie pliku XML i import do Besti@,
 • Umożliwiono eksport sprawozdania RB-N, RB-Z, RB-ZN zgodnie z najnowszym schematem pliku XLS.

Wersja 11.3.9

2021-04-12
 • Zaktualizowano wzór sprawozdania Rb-Z zgodnie z nowelizacją Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz.U.2020.2396)
 • Zoptymalizowano współpracę z systemem firmy Rekord w zakresie importu planów

Wersja 11.3.7

2021-02-26
 • Zmieniono sposób pobierania nazw paragrafów na wydrukach „Wniosek o zmianę planu” oraz „Projekt planu finansowego” tak by uwzględniały zmiany nazw w kartotekach paragrafów

Wersja 11.3.6

2021-02-18
 • Zaktualizowano strukturę bazy danych

Wersja 11.3.5

2021-01-26
 • Aktualizacja klasyfikacji budżetowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U.2020.1340)
 • Zmodyfikowano importu planów finansowych i zadań z systemu firmy Rekord
 • Udoskonalono funkcjonalność służącą do połączenia zdalnego (Pomoc-Pomoc zdalna)
 • Poprawiono algorytm weryfikacji sprawozdania Rb-28 na paragrafie 4000
 • Usunięto błąd na wydruku Zestawienie obrotów – paragrafy generowanego zbiorczo ze wszystkich jednostek

Wersja 11.3.3

2020-12-04
 • Udostępniono możliwość zapisania się na Aktualności Progman (szczegółowy opis w załączonej instrukcji)
 • Wyeliminowano nieprawidłowość związaną z błędnym wyliczaniem sumy w sprawozdaniu Rb34-S
 • Rozwiązano problem z wykazywaniem kwot BO w Zestawieniu Obrotów i Sald
 • Przywrócono możliwość wydrukowania sprawozdania RB-27ZZ z uwzględnieniem sum kontrolnych

Wersja 11.3.2

2020-06-30
 • Zaktualizowano wzór sprawozdania Rb-34S poprzez dodanie opcji sporządzania wg grup paragrafów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15 października 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1996)
 • Wyeliminowano problem z generowaniem zestawienia obrotów i sald przy włączonych jednocześnie parametrach: tylko z obrotami oraz syntetycznie
 • Zaimplementowano nowy format przelewów dla Banku Spółdzielczego w Płońsku
 • Rozwiązano problem z sumami kontrolnymi na sprawozdaniach Rb
 • Wprowadzono obligatoryjność atrybutu Rodzaj kontrahenta poprzez dodanie parametru w menu Ustawienia>Parametry>Dodatkowe w zakładce Inne w sekcji Kontrahenci o nazwie „wymagaj podania rodzaju kontrahenta”
 • Zaktualizowano protokół TLS wymagany do wymiany danych z systemami Progman Kontrola budżetu oraz Progman Zbiorczy VAT do wersji 1.2 oraz zmieniono klucz szyfrowania na nowy o długości 2048 bajtów

Wersja 11.3.0

2020-05-20
 • Stworzono nowe, modułowe okno dekretacji dokumentów (możliwość przełączenia widoku w Ustawienia -> Opcje wyglądu)
 • Dodano schemat przelewu dla banku Banku Spółdzielczego (Elixir-0 ze Split Payment)
 • Zoptymalizowano czas generowania się Zestawienia obrotów – paragrafy
 • Poprawiono procedury generowania Zestawienia obrotów i sald

Uwaga! Aktualizacja bazy może trwać dłużej niż zwykle.

Wersja 11.2.6

2020-01-22
 • Dodano możliwość eksportu szablonów księgowań do pliku Excel,
 • Rozbudowano kartotekę Bank o nową kolumnę „rodzaj przelewów”,
 • Rozbudowano funkcję rozksięgowania wg wzorca 5-tek,
 • Zoptymalizowano uprawnienia dotyczące modyfikacji sprawozdań finansowych,
 • Wyeliminowano nieprawidłowość podczas generowania sprawozdania RB-28/RB-28S zbiorczo wg rozdziałów,
 • Zoptymalizowano eksport danych z programu PABS/KSAT,
 • Zaktualizowano klasyfikację zadaniową (funkcja-zadanie-podzadanie) na rok 2020.

Wersja 11.2.5

2019-11-13
 • Zoptymalizowano eksport danych z programu PABS/KSAT
 • Umożliwiono import zmian planu zawierających kilka pozycji w ramach tej samej decyzji i jednostki z systemu firmy Rekord
 • Zaktualizowano klasyfikację budżetową na podstawie nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U.2019.1363).
 • Uwzględniono dodatkowe filtry przy sporządzaniu Zestawienia obrotów i sald z parametrem „z podwójnymi saldami kont rozrach.”
 • Wyeliminowano nieprawidłowość podczas księgowania z użyciem klawisza F7 dotyczącą niepodpowiadania klasyfikacji budżetowej

Wersja 11.2.4

2019-08-01
 • Poprawiono wyświetlanie numeru dokumentu na wydruku PK zwiększając limit wyświetlanych znaków
 • Poprawiono podpowiadanie nazwy przy tworzeniu nowego paragrafu

Wersja 11.2.3

2019-06-25
 • Zaktualizowano klasyfikację budżetową na podstawie nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U.2019.257).
 • Przypisanie ustawień odnośnie dodatkowych informacji na RB do jednostki.
 • Dodano uprawnienia użytkownika do poszczególnych zespołów kont.
 • Uwzględnienie w oknie kartoteki JPK uprawnień użytkownika do jednostek.
 • Wprowadzono opcję uzupełniania luk w numeracji przy automatycznym nadawaniu kodu kontrahenta.
 • Ograniczono prezentowanie danych na zestawieniach do tych związanych z Kontrahentami, do których użytkownik ma uprawnienia.
 • Dodano możliwość blokowania wybranych kontrahentów.

Wersja 11.1.3

2019-03-29
 • Poprawiono plik eksportu sprawozdań finansowych do programu Bestia
 • Zoptymalizowano uprawnienia dotyczące modyfikacji budżetowych sprawozdań kwartalnych
 • Zaktualizowano wzór sprawozdania finansowego Informacji dodatkowej

Wersja 11.1.1

2019-03-15
 • Zwiększono ilość znaków identyfikatora w słowniku „Zadania”
 • Poprawiono generowanie sprawozdania Rb-28S wg grup paragrafów
 • Zmieniono nazwę kolumny na wydruku sprawozdania Rb-28S
 • Ograniczono wyświetlanie danych kontrahenta w komunikacie pojawiającym się podczas próby zapisu kontrahenta z podobnym adresem
 • Dodano nowe uprawnienie „Narzędzia”, w którym zgrupowano niektóre dotychczasowe uprawnienia
 • Usprawniono mechanizm automatycznego nadawania kodu kontrahenta

Wersja 11.1.0

2019-02-19
 • Dodano nowe sprawozdanie finansowe – Informacja dodatkowa
 • Uwzględniono uprawnienia użytkownika do jednostek w oknie generowania JPK oraz kartotece Kontrahenci
 • Przeniesiono parametr grupowania paragrafów do kartoteki Jednostki
 • Zaktualizowano klasyfikację budżetową zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U 2018, poz. 767)
 • Poprawiono eksport sprawozdania Rb-28 Programy do Trezora
 • Zaktualizowano bilans organu

Wersja 11.0.0

2019-01-15
 • Dodano opcję przygotowania sprawozdania Rb-28S z uwzględnieniem grupowania paragrafów zgodnie ze wzorem określnym w nowelizacji rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej z dnia 18 lipca 2018 r. (Dz.U.2018.1395)

Wersja 10.9.0

2018-12-17
 • Zaktualizowano słownik klasyfikacji zadaniowej (funkcja/zadanie/podzadanie) na 2019 rok
 • Dodano schemat przelewu dla banku Millennium
 • Wyeliminowano błędy w schematach przelewów dostępnych z poziomu systemu
 • Rozwiązano problem z automatyczną aktualizacją programu na stacjach roboczych
 • Dodano parametr pozwalający na przygotowanie zestawienie obrotów i sald z uwzględnieniem podwójnych sald kont rozrachunkowych
 • Dodano opcję tworzenia użytkownika na podstawie istniejącego
 • Wprowadzono pole Kraj wraz z jego kodem w kartotece Kontrahenci

Wersja 10.8.0

2018-10-08
 • Dodano mechanizm podzielonej płatności - split payment przy generowaniu przelewów zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2017.1221)
 • Zaktualizowano formaty elektronicznej wymiany danych z bankiem (schematy przelewów)
 • Uaktualniono kurs euro dla zamówień publicznych (Dz.U.2017.2477)
 • Wyeliminowano błąd podczas eksportu sprawozdania Rb-28 Programy do systemu Trezor
 • Zoptymalizowano proces przygotowania przelewów w formacie VideoTEL z klasyfikacją budżetową uwzględniając kwotę dominującą
 • Zaimplementowano nowy parametr przygotowania wydruku Zestawienie obrotów – paragrafy „szczegółowość wydruku”
 • Przywrócono opcję sugerowania numeru analitycznego kont rozrachunkowych dla kont innych niż 201 i 221
 • Poprawiono obliczanie planu na wydruku Wykorzystanie środków finansowych dla budżetu zadaniowego
 • Zaktualizowano wzory sprawozdań finansowych w ramach Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.2017.1911)

UWAGA: Informacja dodatkowa zostanie dodana w kolejnych wersjach systemu z uwagi na brak opublikowanych schematów do wymiany systemami zewnętrznymi

Wersja 10.7.6

2018-07-31
 • Wyeliminowano nieprawidłowe wyświetlanie danych na wydruku Wykorzystanie środków finansowych
 • Przywrócono podświetlenie ostatniego dokumentu na liście po wejściu do kartoteki Dokumenty

Wersja 10.7.5

2018-07-13
 • Zaktualizowano protokół transmisji danych odpowiedzialny za przesyłanie sprawozdania Rb-BZ1

Wersja 10.7.4

2018-07-11
 • Dodano nową opcję Szczegółowość wydruku na Zestawieniu obrotów - paragrafy
 • Poszerzono zakres możliwych do wprowadzenia kwot planu w zakładce Działanie w kartotece Paragrafy
 • Wyeliminowano problem z dostępem do bazy pliki.gdb odpowiedzialnej za przechowywanie załączników
 • Usunięto błąd przy generowaniu JPK_KR

Wersja 10.7.3

2018-06-29
 • Dodano nową kolumnę Wartość dokumentu w kartotece Dokumenty, która jest prezentowana/ukrywana po wybraniu przycisku Pokaż/ukryj
 • Zaktualizowano słownik kont syntetycznych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych (…) (Dz.U.2017.1911)
 • Zaktualizowano klasyfikację budżetową zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U.2018.767)
 • Aktualizacja statusu zatrudnienia w sprawozdaniu Rb-70 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U.2018.109).
 • Umożliwiono eksport sprawozdań finansowych do Trezora
 • Uaktualniono listę sprawozdań RB w kartotece Wydruki (ukryto sprawozdanie Rb-WSa i RB-WSb)
 • Umożliwiono przypisywanie maski kont i paragrafów do konkretnego roku i jednostki
 • Poprawiono kopiowanie szablonów księgowań, dzięki czemu możliwy jest prawidłowy import dokumentów z pliku XML w programie Rozrachunki
 • Zwiększono precyzję dopasowywania paragrafu do konta 998 przy analityce dłuższej niż 14 znaków
 • Poprawiono wyświetlane danych w nagłówkach w sprawozdaniach finansowych eksportowanych do programu MS Excel
 • Wyeliminowano problem z pomijaniem pozycji przy generowaniu przelewów dla opcji „VideoTel”
 • Poprawiono kontrolę praw użytkownika w zakładce Jednostki

Wersja 10.7.3

2018-06-29
 • Zaktualizowano słownik kont syntetycznych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych (…) (Dz.U.2017.1911)
 • Zaktualizowano klasyfikację budżetową zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U.2018.767)
 • Aktualizacja statusu zatrudnienia w sprawozdaniu Rb-70 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U.2018.109).
 • Umożliwiono eksport sprawozdań finansowych do Trezora
 • Uaktualniono listę sprawozdań RB w kartotece Wydruki (ukryto sprawozdanie Rb-WSa i RB-WSb)
 • Umożliwiono przypisywanie maski kont i paragrafów do konkretnego roku i jednostki
 • Poprawiono wyświetlane danych w nagłówkach w sprawozdaniach finansowych eksportowanych do programu MS Excel

Wersja 10.7.1

2018-03-16
 • Poprawiono mechanizm przygotowania wydruku sprawozdania Rb-28 Programy

Wersja 10.7.0

2018-03-01
 • Dodano aktualizację klasyfikacji budżetowej zgodnie z rozporządzeniami Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U.2017.580, Dz.U.2017.1421).
 • Zaktualizowano podstawę prawną na wydruku potwierdzenia salda (konieczne wczytanie ustawień domyślnych).
 • Uaktualniono wzór sprawozdania Rb-28 Programy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U.2018.109).
 • Uwzględniono zmianę formy prawnej firmy Wolters Kluwer z SA na Sp. z. o.o. oraz uaktualniono dane teleadresowe.

Wersja 10.6.3

2018-01-31
 • Zaktualizowano druk sprawozdania Rb-50 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9.01.2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 109).

Wersja 10.6.2

2017-12-18
 • Udostępniono eksport wydruków (zestawienie obrotów i sald, zestawienie obrotów – paragrafy) do najnowszej wersji systemu MS Excel.

Wersja 10.6.1

2017-08-07
 • Dodano automatyczne uzupełnianie klasyfikacji budżetowej przy generowaniu przelewów do NBE.
 • Umożliwiono import wyciągów bankowych z pliku MT940 z banku BGŻ BNP Paribas.
 • Uaktualniono dane teleadresowe firmy Wolters Kluwer Polska SA.

Wersja 10.6.0

2017-05-08
 • Zaktualizowano wzór sprawozdania Rb-23 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 marca 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 699)

Wersja 10.5.4

2017-04-04
 • Wprowadzono aktualizację klasyfikacji budżetowej zgodnie z rozporządzeniami Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 2294), 9 stycznia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 73) oraz 25 stycznia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 162) zmieniającymi rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.
 • Dodano automat księgowania wykonania wydatków na kontach pozabilansowych 980, 998 przy wyciągu bankowym [opcja dostępna po zaznaczeniu parametru w menu Ustawienia >> Parametry >> Dodatkowe - zakładka Dokumenty - sekcja Księgowanie - "Automatyczne księgowanie wykonania (998, 980)].

Wersja 10.5.3

2017-02-24
 • Wyeliminowano problem z wyborem kilkudziesięciu jednostek przy generowaniu JPK.

Wersja 10.5.2

2017-02-07
 • Dodano mechanizm umożliwiający zmianę działu/rozdziału w kontach, paragrafach i dokumentach (Narzędzia >> Zmień rozdział)
 • Udostępniono nowy wzór rachunku zysków i strat (Dz.U.2015.1954)
 • Zaktualizowano klasyfikację budżetową (Dz.U.2016.1121)
 • Uaktualniono katalog funkcji, zadań i podzadań na 2017 rok (Dz.U.2016.735)

Wersja 10.5.1

2016-12-30
 • Dostosowano program do współpracy z najnowszą wersją systemu Progman Kontrola Budżetu / Kontrola Budżetu Premium

Wersja 10.5.0

2016-10-07
 • Udostępniono opcję generowania Jednolitego Pliku Kontrolnego zgodnie ze schematem określonym przez Ministerstwo Finansów
 • Usunięto komunikat pojawiający się przy księgowaniu na kontach z grupy „4”
 • Poprawiono walidację planu zaangażowania przy zapisie pozycji dokumentu

Wersja 10.4.1

2016-08-08

Zmiany związane z migracją aktualnych Użytkowników serwisu ABC Pomoc Prawna do serwisów Vademecum Głównego Księgowego Administracja/Vademecum Głównego Księgowego Oświata

Wersja 10.4.0

2016-07-29
 • Wprowadzenie kontroli przekroczenia planu finansowego na paragrafach podlegających grupowaniu na paragrafie 400 „Grupa wydatków bieżących jednostki”
 • Umożliwienie importu zaangażowania z programu PlanB firmy Doskomp
 • Dodano eksport sprawozdania Rb-28 Programy do systemu TREZOR
 • Aktualizacja klasyfikacji budżetowej zgodnie z nowelizacjami Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (z dnia 24.06.2015 r., 23.02.2016 r., 12.04.2016 r.)
 • Aktualizacja formularzy sprawozdań Rb-33 (Sprawozdanie z wykonania planu finansowego państwowego funduszu celowego) oraz Rb-70 (Sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach) zgodnie z nowelizacją rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. 2016r. poz. 441)

Wersja 10.2.0

2015-07-07
 • Zoptymalizowano opcję Przeksięgowania,
 • Podłączono zewnętrzny program do pomocy zdalnej – TeamViewer,
 • Pozostałe zmiany:
 • Zmodyfikowano eksport danych do VideoTel’a w zakresie adresu kontrahenta i opisu,
 • Wyeliminowano nieprawidłowość w imporcie wyciągów bankowych w formacie MT940 (Finanse Premium),
 • Dodano wywołanie słownika opisu dokumentu za pomocą klawisza funkcyjnego F6,
 • Zmodyfikowano domyślną definicję kont dla wiersza W022 (odsetki) w sprawozdaniu Rb-34S,
 • Wyeliminowano błąd z niepoprawną obsługą filtru dla konta przy przygotowaniu sprawozdania Rb-34S,
 • Udoskonalono funkcję podpowiadania klasyfikacji budżetowej,
 • Wprowadzono szereg udogodnień związanych z rozpoczęciem pracy w nowym roku:
 • przygotowanie bilansu otwarcia z poziomu roku przyszłego w programie (zielone tło panelu z rokiem  zlokalizowanego w lewym, górnym rogu okna głównego systemu),
 • automatyczne przenoszenie kont i paragrafów przy wejściu do ich kartotek,
 • automatyczne przenoszenie grup dokumentów i dzienników przy wejściu do kartoteki Dokumenty.

Wersja 10.1.1

2015-04-30
 • Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 marca 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. 2015 poz. 459) dokonano następujących zmian:

Rb-27 – aktualizacja wzoru sprawozdania,

Rb-WSa/Rb-WSb – dodano eksport sprawozdań do formatu excel w celu przekazywania na elektroniczną skrzynkę podawczą,

Rb-33 – Rozszerzono listę symboli funduszy (346 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 347 – Fundusz Zapasów Agencyjnych),

Rb-28UE – aktualizacja tabeli „Dane uzupełniające do sprawozdania Rb-28UE (I)”

 • Dodano mechanizm podpowiadania paragrafu na podstawie klasyfikacji budżetowej zawartej w numerze konta,
 • Poprawiono eksport danych do systemu SIGMA w zakresie należności, zobowiązań i zaangażowania,

Werjsa 10.1.0

2015-04-03
 • Zmiana sposobu obliczania danych w sprawozdaniu Rb-27
 • Wprowadzono możliwość samodzielnego definiowana kont do obliczania sprawozdania Rb-34S
 • Dodano możliwość zdefiniowania szablonów opisu dokumentu
 • Dostosowano eksport sprawozdań do nowej wersji systemu TREZOR 3.0
 • Zapamiętywanie szerokości kolumn ustawionych przez Użytkownika w zakładce Dokumenty dostępnej w wybranych kartotekach
 • Umożliwiono import dokumentów zakupu z systemu Progman Rozrachunki wg daty wykonania usługi/dokonania dostawy poprzez dodanie odpowiedniego parametru w zakładce Dokumenty w menu Ustawienia Parametry dodatkowe

Wersja 10.0.3

2015-02-09
 • Uwzględniono zmiany wprowadzone nowelizacją Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1952)
 • Wyeliminowano problem z wykazywaniem nadpłat na Rb-27/ Rb-27S przy zaznaczonym parametrze "odsetki od należności jako wymagalne"

Wersja 10.0.2

2015-01-09
 • Zaktualizowano sposób oznaczania okresów miesięcznych w plikach XML sprawozdań importowanych do systemu BeSTi@

Wersja 10.0.1

2014-12-24
 • Wprowadzono możliwość wpisania większej liczby znaków w polu dotyczącym pełnej nazwy jednostki.
 • Uaktualniono podstawę prawną na potwierdzeniu salda.
 • Usunięto problem powstawania zdublowanych kont podczas przenoszenia ich do nowego roku.
 • Wyeliminowano nieprawidłowe wyświetlanie długich kwot na druku sprawozdania Rb-27s po eksporcie do formatu *.pdf.
 • Zoptymalizowano proces wymiany danych z systemem SIGMA.

Wersja 10.0.1

2014-12-23
 • Wprowadzono możliwość wpisania większej liczby znaków w polu dotyczącym pełnej nazwy jednostki.
 • Uaktualniono podstawę prawną na potwierdzeniu salda.
 • Usunięto problem powstawania zdublowanych kont podczas przenoszenia ich do nowego roku.
 • Wyeliminowano nieprawidłowe wyświetlanie długich kwot na druku sprawozdania Rb-27s po eksporcie do formatu *.pdf.
 • Zoptymalizowano proces wymiany danych z systemem SIGMA.

Wersja 10.0.0

2014-10-01
 • Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2014 poz.119) zaktualizowano formularze następujących raportów budżetowych:
  • Rb-WSa – sprawozdanie o wydatkach strukturalnych poniesionych przez jednostki samorządu terytorialnego,
  • Rb-WSb – sprawozdanie o wydatkach strukturalnych w podziale wojewódzkim (regionalnym) poniesionych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych,
  • Rb-ST – sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego.
 • Dodano opcję tworzenia szablonu na podstawie istniejącego w kartotece Poczekalnia.
 • Zmodyfikowano sposób prezentacji należności ujętych na paragrafie 092 w kolumnie Zaległości/ Zaległości netto dla sprawozdań Rb-27, Rb-27S, Rb-27ZZ.
 • Wyeliminowano nieprawidłowość ustawienia kursora w kolejnej pozycji dokumentu.
 • Dokonano zmiany sposobu rejestracji nowych wersji programów.
 • Zmieniono format numeracji wersji systemów linii Progman z dotychczasowego X.XXXX na następujący X.X.X.
 • Dokonano rebrandingu nazwy oprogramowania linii Progman.

Wersja 9.9001

2014-08-14
 • Dostosowano sposób obliczania dochodów otrzymanych w sprawozdaniu Rb-27S do Rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej,
 • Eksport sprawozdań RB do Excela przy zachowaniu zgodności z drukami określonymi w rozporządzeniach Ministra Finansów,
 • Rozszerzono opcję kontroli wykonania w momencie księgowania o paragrafy z zerowym planem,
 • Zoptymalizowano współpracę z systemem Sigma,
 • Poprawiono podpowiadanie numeru dokumentu przy korzystaniu z opcji „Na podstawie dokumentu stwórz nowy”.