• Komunikat

  W celu rejestracji zakupionego oprogramowania (bądź jego aktualizacji) prosimy o wprowadzenie informacji zawartych w „Umowie licencyjnej”, którą otrzymali Państwo w wiadomości na podany adres e-mailowy. Dane te obowiązują do czasu określonego w dokumencie ("data obowiązywania umowy").

Wersja 1.8.0

2019-11-28
 • Dodano opcję autonumerowania dokumentów (OT, LT, LN, PT, WT, MT)
 • Rozszerzono macierz uprawnień użytkownika o prawo do eksportu danych
 • Dodano funkcjonalność tworzenia definiowalnych list słownikowych dla pola nazwa składnika oraz pół własnych
 • Umożliwiono eksport tabeli amortyzacyjnej do formatu MS Excel oraz .CSV
 • Dodano eksport danych do formatu MS Excel oraz .CSV w oknie słowników osoby odpowiedzialne i uUmiejscowienie
 • Dostosowano ilość znaków w polu numer dokumentu nabycia dla składników nieamortyzowanych w celu umożliwienia dokonania ich rozchodu

Wersja 1.7.2

2019-10-30
 • Umo0żliwiono wprowadzenie stawki amortyzacji z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
 • Wyeliminowano problem z niezapisywaniem filtrów w oknie ewidencji

Wersja 1.7.1

2019-09-05
 • Uwzględniono nowe pole Dział klasyfikacji budżetowej na raportach zbiorczych
 • Wyeliminowano błąd z zapamiętywaniem ustawień użytkownika odnośnie kolumn na wydruku stan składników majątku
 • Zoptymalizowano import składników rozchodowanych dotyczący kolejności dodawania zmian w historii

Wersja 1.7.0

2019-08-08
 • Umożliwiono import rozchodowanych składników amortyzowanych z systemu Progman Wyposażenie
 • Wprowadzono funkcjonalność dodawania  załączników do składników majątku
 • Poszerzono opcję generowania wydruku Stan składników majątku o nowe parametry – tryb szczegółowy oraz zbiorczy
 • Wyeliminowano problem z drukowaniem usuniętych, pojedynczych arkuszy spisu z natury na Zbiorczym zestawieniu spisów z natury
 • Usprawniono import elementów składowych podczas migracji danych z systemu Progman Wyposażenie
 • Wprowadzono możliwość dodawania danych słownikowych podczas procesu inwentaryzacji
 • Uwzględniono pole Dział klasyfikacji budżetowej na wydrukach Stan/Rozchody składników majątku
 • Zoptymalizowano działanie wyszukiwarki ogólnej w oknie ewidencja składników

Wersja 1.6.4

2019-05-30
 • Wprowadzono opcję kopiowania składników w menu Narzędzia >> Kopiuj składnik majątku
 • Zmodyfikowano sposób importu umorzenia składników używanych – tworzony jest zbiorczy zapis do historii uwzględniający odpisy i zmiany umorzenia z datą ostatniego dnia roku poprzedzającego import (poprzednio z datą ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc importu)
 • Dodano nową rolę użytkownika – administrator jednostki
 • Wyeliminowano błędne wyświetlanie informacji o gruntach na raportach zbiorczych

Wersja 1.6.1

2019-04-04
 • Poszerzono formularz dodawania nadwyżki inwentaryzacyjnej o pola własne użytkownika

Wersja 1.6.0

2019-03-21
 • Zaktualizowano wydruk pomocniczy do sprawozdania F-03/SG-01
 • Zaimplementowano słownik działów klasyfikacji budżetowej
 • Dodano obsługę automatycznego nadawania numerów inwentarzowych dla elementów składowych

Wersja 1.5.2

2018-09-17
 • Umożliwiono kopiowanie grup składników między jednostkami.
 • Dodano nową rolę użytkownika "Stażysta".
 • Poprawiono algorytm przeliczania amortyzacji.
 • Poprawiono mechanizm odpowiedzialny za pobieranie danych do Wydruku pomocniczego do sprawozdania F-03 i SG-01.

Wersja 1.5.1

2018-05-15
 • Zmiana w zakresie importu danych z systemu Wyposażenie – umożliwiono import składników majątku z umiejscowieniem w postaci pustego stringu, dodając takie umiejscowienie do słownika  systemu Majątek Web z Pełną nazwą „Brak”.
 • Zmiana w zakresie importu danych z systemu Wyposażenie – umożliwiono import składników Majątku z elementami składowymi i uzupełnionym umorzeniem dotychczasowym.

Wersja 1.5.0

2018-04-18
 • Dodano opcję Operacje zbiorcze umożliwiającą dokonywanie hurtowych zmian na składnikach majątku.
 • Zaktualizowano odwołanie do pliku z instrukcją.
 • Rozszerzono kopiowanie o stawkę amortyzacji dla opcji „Zapisz i dodaj nowy”.
 • Wyeliminowano problem z błędnym nadawaniem numerów inwentarzowych przy wykorzystaniu opcji „podziel pozycję” dla numeracji ustawionej w obrębie składnika.

Wersja 1.4.1

2018-03-02
 • Implementacja najnowszej biblioteki FR3 odpowiedzialnej za prawidłowe generowanie kodów kreskowych (nowy komponent eliminuje dublowanie kodów).

Wersja 1.4.0

2018-02-13
 • Uaktualniono słowniki KŚT do wersji 2016.
 • Uwzględniono zmianę formy prawnej firmy Wolters Kluwer z SA na Sp. z. o.o.

Wersja 1.3.0

2017-11-02
 • Migracja danych z systemu Progman Wyposażenie.
 • Wydruk pomocniczy do sprawozdania  F-03 i SG-01.
 • Dodanie słownika Klasyfikacji Środków Trwałych.
 • Hurtowe przeliczanie planów amortyzacji.
 • Dodanie możliwości eksportu danych do pliku csv w oknie głównym Składników majątku.
 • Rozbudowanie ekranu startowego o panel „Ostatnio dodane”.
 • Optymalizacja przygotowania raportów zbiorczych.
 • Generowanie zbiorczych wydruków OT/LN/LT.
 • Możliwość dodania zdjęcia składnika za pomocą opcji drag&drop.