• Komunikat

  W celu rejestracji zakupionego oprogramowania (bądź jego aktualizacji) prosimy o wprowadzenie informacji zawartych w „Umowie licencyjnej”, którą otrzymali Państwo w wiadomości na podany adres e-mailowy. Dane te obowiązują do czasu określonego w dokumencie ("data obowiązywania umowy").

Wersja 11.6.6

2022-04-08
 • Zaktualizowano sprawozdanie RB-30s  zgodnie rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U.2022.144).

Wersja 11.6.5

2022-03-30
 • Zaktualizowano sprawozdanie RB-N i RB-Z – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. poz. 2431),
 • Zaktualizowano sprawozdanie RB-50 i RB-27Z – zgodnie rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U.2022.144),
 • Zaktualizowano typy wyłączenia w umowach oraz kurs euro.

Wersja 11.6.4

2022-03-18
 • Wyeliminowano nieprawidłowości w sprawozdaniach z podpisem elektronicznym przesłanych do KB w podziale na zadania
 • Naprawiono błąd z elektronicznym podpisywaniem informacji dodatkowej

Wersja 11.6.3

2022-02-10

 

 • Dodano możliwość podpisywania podpisem kwalifikowanym sprawozdań finansowych (przy włączonej współpracy z Kontrolą Budżetu),
 • Zaktualizowano sprawozdania Rb-28UE, Rb-BZ1 na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U.2022.144),
 • Poprawiono mechanizm eksportu sprawozdania Rb-50 do Rekordu.

Wersja 11.6.0

2022-01-31
 • Dodano możliwość podpisywania podpisem kwalifikowanym sprawozdań finansowych (przy włączonej współpracy z Kontrolą Budżetu),
 • Zaktualizowano sprawozdanie Rb-27s, Rb-33 na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U.2022.144)

Uwaga!! Możliwość wysyłki sprawozdań z Finansów do Kontroli Budżetu będzie możliwa tuż po zaktualizowaniu programu Kontrola Budżetu do najnowszej wersji. Przewidywana data udostępnienia aktualizacji to 9 lub 10 luty. Informujemy także, iż na stronie producenta oprogramowania Bestia nie został opublikowany jeszcze zaktualizowany schemat pliku XML.

W następstwie tej sytuacji, aktualizacja programu Finanse zaplanowana na 31 stycznia może nie zawierać aktualnego wzoru sprawozdania eksportowanego do pliku XML w formacie Besti@.

Szczegóły: https://pomoc.wolterskluwer.pl/aktualizacja-finansow-11-6-0-juz-31-stycznia-wazna-informacja-dot-sprawozdan/

Wersja 11.5.5

2021-12-31
 • Zaktualizowano klasyfikację budżetową na 2022 rok zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 26 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1382),
 • Zaktualizowano klasyfikację zadaniową (F-Z-P) na 2022 rok,
 • Do listy podpisywanych sprawozdań podpisem kwalifikowanym dodano kolejne sprawozdanie RB-28NW,
 • Dodano możliwość eksportu sprawozdania RB-50 do systemu PortalFb firmy Rekord,
 • Poprawiono nieprawidłowości występujące podczas generowania Zestawienia obrotów paragrafów i Analityki paragrafów (wg dokumentów), Wykorzystania środków finansowych w sytuacji gdy na filtrach wydruków występowała kombinacja kilku rozdziałów z połączeniami kilku paragrafów,
 • Zablokowano import pliku planu z Rekord dla użytkowników, którzy nie są administratorami,
 • Poprawiono mechanizm importu planu z Kontroli Budżetu,
 • Udoskonalono mechanizm eksportu do Excela wydruku ZOiS – konta,
 • Udoskonalono import wyciągu bankowego z banku Santander.

Wersja 11.5.0

2021-10-29
 • Dodano możliwość podpisywania sprawozdań budżetowych dwoma podpisami kwalifikowanymi*,
 • Rozbudowanie uprawnień użytkownika pod kątem podpisu kwalifikowanego,
 • Poprawiono sposób wyliczania sumy kontrolnej w sprawozdaniu RB-27s.

 

* tylko w przypadku, gdy Finanse współpracują z Kontrolą Budżetu.

 

Więcej informacji nt. funkcjonalności podpisu kwalifikowanego znajduje się TUTAJ

Wersja 11.4.7

2021-09-30
 • Aktualizacja statusu zatrudnienia w sprawozdaniu Rb-70 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1393),
 • Zmiany w wydrukach ZOiS konta oraz ZOiS paragrafy polegające na dodaniu parametru dot. szczegółowości wydruku,
 • Możliwość eksportu nr NIP w przelewach do banku PKO BP,
 • Zmodyfikowano wydruk Centralnego słownika zadań i decyzji (wydruk dostępny tylko przy współpracy z REKORD).

Wersja 11.4.0

2021-06-14
 • Dodano nowe sprawozdanie Rb-28NW (sprawozdanie z wykonania planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego) – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów i Rozwoju z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U.2020.1564 t.j.),
 • Zaktualizowano klasyfikacje budżetową zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, funduszy i polityki regionalnej z dnia 15 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
 • Zmieniono źródło danych pobieranych kontrahentów z LEX IPG na REGON API (GUS),
 • Dodano możliwość wyszukiwania dokumentów po numerze,
 • Na wydruku PK w polu „Sporządził” będzie pojawiać się imię i nazwisko użytkownika drukującego dokument,
 • Dodano możliwość hurtowego kasowania zadań jednostek powiązanych z zadaniami centralnymi (przy włączonym parametrze współpracy z REKORD),
 • Dodano możliwość hurtowego kasowania decyzji zaimportowanych z pliku XML z systemu Portal FB firmy REKORD,
 • Poprawiono nieprawidłowości występujące podczas otwierania okresu,
 • Zmieniono protokół transmisji przy współpracy z Kontrolą Budżetu.

Wersja 11.3.10

2021-05-25
 • Zaktualizowano wzór sprawozdania RB-N, RB-Z zgodnie z nowelizacją Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz.U.2020.2396),
 • Umożliwiono eksport sprawozdania RB-Z w najnowszym schemacie pliku XML i import do Besti@,
 • Umożliwiono eksport sprawozdania RB-N, RB-Z, RB-ZN zgodnie z najnowszym schematem pliku XLS.

Wersja 11.3.9

2021-04-12
 • Zaktualizowano wzór sprawozdania Rb-Z zgodnie z nowelizacją Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz.U.2020.2396)
 • Zoptymalizowano współpracę z systemem firmy Rekord w zakresie importu planów

Wersja 11.3.7

2021-02-26
 • Zaktualizowano słownik „Tryb udzielenia zamówienia publicznego” zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019),
 • Zmieniono sposób pobierania nazw paragrafów na wydrukach „Wniosek o zmianę planu” oraz „Projekt planu finansowego” tak by uwzględniały zmiany nazw w kartotekach paragrafów,
 • Naprawiono nieprawidłowości występujące przy imporcie wyciągów bankowych z banku Santander,
 • Poprawiono algorytm odpowiedzialny za prezentowanie kwoty wykonania umowy,
 • Dodano kolorowanie dokumentów korekt we wnioskach o zaangażowanie i w umowach,
 • Wprowadzono dodatkowy komunikat informujący o przekroczeniu kwoty wniosku o zaangażowanie.

Wersja 11.3.6

2021-02-18
 • Dodano obsługę i wysyłkę sprawozdania RB-BZ1 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 lipca 2020 r., zmieniającego rozporządzenie z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 704)

Wersja 11.3.5

2021-01-26
 • Aktualizacja klasyfikacji zadaniowej (F-Z-P) na 2021 rok
 • Aktualizacja klasyfikacji budżetowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U.2020.1340)
 • Zmodyfikowano importu planów finansowych i zadań z systemu firmy Rekord
 • Wyeliminowano nieprawidłowości podczas importu wyciągu bankowego z banku Santander
 • Udoskonalono funkcjonalność służącą do połączenia zdalnego (Pomoc-Pomoc zdalna)
 • Poprawiono algorytm weryfikacji sprawozdania Rb-28 na paragrafie 4000
 • Usunięto błąd na wydruku Zestawienie obrotów – paragrafy generowanego zbiorczo ze wszystkich jednostek
 • Skorygowano komunikat informujący o przekroczeniu planu podczas księgowania korekty wniosku o zaangażowanie

Wersja 11.3.3

2020-12-04
 • Udostępniono możliwość zapisania się na Aktualności Progman (szczegółowy opis w załączonej instrukcji)
 • Wyeliminowano nieprawidłowość związaną z błędnym wyliczaniem sumy w sprawozdaniu Rb34-S
 • Rozwiązano problem z wykazywaniem kwot BO w Zestawieniu Obrotów i Sald
 • Przywrócono możliwość wydrukowania sprawozdania RB-27ZZ z uwzględnieniem sum kontrolnych

Wersja 11.3.2

2020-06-30
 • Zaktualizowano wzór sprawozdania Rb-34S poprzez dodanie opcji sporządzania wg grup paragrafów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15 października 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1996)
 • Wyeliminowano problem z generowaniem zestawienia obrotów i sald przy włączonych jednocześnie parametrach: tylko z obrotami oraz syntetycznie
 • Zaimplementowano nowy format przelewów dla Banku Spółdzielczego w Płońsku
 • Rozwiązano problem z sumami kontrolnymi na sprawozdaniach Rb
 • Wprowadzono obligatoryjność atrybutu Rodzaj kontrahenta poprzez dodanie parametru w menu Ustawienia>Parametry>Dodatkowe w zakładce Inne w sekcji Kontrahenci o nazwie „wymagaj podania rodzaju kontrahenta”
 • Zaktualizowano protokół TLS wymagany do wymiany danych z systemami Progman Kontrola budżetu oraz Progman Zbiorczy VAT do wersji 1.2 oraz zmieniono klucz szyfrowania na nowy o długości 2048 bajtów

Wersja 11.3.0

2020-05-20
 • Stworzono nowe, modułowe okno dekretacji dokumentów (możliwość przełączenia widoku w Ustawienia -> Opcje wyglądu)
 • Dodano schemat przelewu dla banku Banku Spółdzielczego (Elixir-0 ze Split Payment)
 • Wyeliminowano błędy i nieprawidłowości występujące we wnioskach o zaangażowanie
 • Zoptymalizowano czas generowania się Zestawienia obrotów – paragrafy
 • Poprawiono procedury generowania Zestawienia obrotów i sald

Uwaga! Aktualizacja bazy może trwać dłużej niż zwykle.

Wersja 11.2.6

2020-01-22
 • Dodano możliwość eksportu szablonów księgowań do pliku Excel,
 • Rozbudowano kartotekę Bank o nową kolumnę „rodzaj przelewów”,
 • Rozbudowano funkcję rozksięgowania wg wzorca 5-tek,
 • Zoptymalizowano uprawnienia dotyczące modyfikacji sprawozdań finansowych,
 • Wyeliminowano nieprawidłowość podczas generowania sprawozdania RB-28/RB-28S zbiorczo wg rozdziałów,
 • Zoptymalizowano eksport danych z programu PABS/KSAT,
 • Zaktualizowano klasyfikację zadaniową (funkcja-zadanie-podzadanie) na rok 2020.

Wersja 11.2.5

2019-11-13
 • Zoptymalizowano eksport danych z programu PABS/KSAT
 • Umożliwiono import zmian planu zawierających kilka pozycji w ramach tej samej decyzji i jednostki z systemu firmy Rekord
 • Zaktualizowano klasyfikację budżetową na podstawie nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U.2019.1363).
 • Uwzględniono dodatkowe filtry przy sporządzaniu Zestawienia obrotów i sald z parametrem „z podwójnymi saldami kont rozrach.”
 • Wprowadzono możliwość korygowania wniosku o zaangażowanie do kwoty 0
 • Wyeliminowano nieprawidłowość podczas księgowania z użyciem klawisza F7 dotyczącą niepodpowiadania klasyfikacji budżetowej

Wersja 11.2.4

2019-08-01
 • Przywrócono widoczność dokumentów powiązanych z wnioskiem o zaangażowanie
 • Zoptymalizowano edycję wniosku o zaangażowanie poprzez ustawienie kursora na pierwszej pozycji
 • Wyeliminowano nieprawidłowy komunikat przy tworzeniu dokumentu PK dla umowy bez pozycji
 • Poprawiono wyświetlanie numeru dokumentu na wydruku PK zwiększając limit wyświetlanych znaków
 • Poprawiono podpowiadanie nazwy przy tworzeniu nowego paragrafu
 • Udoskonalono procedurę przypisywania kontrahentów podczas importu wyciągu bankowego
 • Wyeliminowano problem zaokrąglania kwot na wydruku Zestawienie wniosków o zaangażowanie

Wersja 11.2.3

2019-06-25
 • Zaktualizowano klasyfikację budżetową na podstawie nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U.2019.257).
 • Dodano opcje tworzenia korekt wniosków o zaangażowanie.
 • Przypisanie ustawień odnośnie dodatkowych informacji na RB do jednostki.
 • Dodano uprawnienia użytkownika do poszczególnych zespołów kont.
 • Wprowadzono komunikat przy kasowaniu wniosków/umów z utworzonym PK.
 • Uwzględnienie w oknie kartoteki JPK uprawnień użytkownika do jednostek.
 • Zoptymalizowano sposób obliczania kolumny „pozostało z planu” w oknie Umowy.
 • Zmodyfikowano wydruk wniosku o zaangażowanie z uwzględnieniem informacji o wydatkach w podziale na lata oraz zmian wprowadzonych korektą.
 • Zoptymalizowano pobieranie kontrahenta z bazy IPG.
 • Dodano opcję oznaczenia korekty wydatku w umowie/wniosku o zaangażowanie w oknie dekretu.
 • Wprowadzono opcję uzupełniania luk w numeracji przy automatycznym nadawaniu kodu kontrahenta.
 • Ograniczono prezentowanie danych na zestawieniach do tych związanych z Kontrahentami, do których użytkownik ma uprawnienia.
 • Zmodyfikowano wydruk zestawienie wniosków o zaangażowanie, zestawienie umów, raport z wykonania wniosków o zaangażowanie i umów w celu dostosowania do obsługi  wniosków/umów wieloletnich i korekt wniosków.
 • Poszerzono zakres informacji wyświetlanych w zakładce Dokumenty we wnioskach o zaangażowanie.
 • Usprawniono podpowiadanie danych z wniosku o zaangażowanie w nowej pozycji dekretu (podpowiadanie tylko w zakresie nieuzupełnionych danych).
 • Dodano możliwość blokowania wybranych kontrahentów.

Wersja 11.1.3

2019-03-29
 • Poprawiono plik eksportu sprawozdań finansowych do programu Bestia
 • Zoptymalizowano uprawnienia dotyczące modyfikacji budżetowych sprawozdań kwartalnych
 • Zaktualizowano wzór sprawozdania finansowego Informacji dodatkowej

Wersja 11.1.1

2019-03-15
 • Zwiększono ilość znaków identyfikatora w słowniku „Zadania”
 • Poprawiono generowanie sprawozdania Rb-28S wg grup paragrafów
 • Zmieniono nazwę kolumny na wydruku sprawozdania Rb-28S
 • Ograniczono wyświetlanie danych kontrahenta w komunikacie pojawiającym się podczas próby zapisu kontrahenta z podobnym adresem
 • Dodano nowe uprawnienie „Narzędzia”, w którym zgrupowano niektóre dotychczasowe uprawnienia
 • Usprawniono mechanizm automatycznego nadawania kodu kontrahenta

Wersja 11.1.0

2019-02-19
 • Dodano nowe sprawozdanie finansowe – Informacja dodatkowa
 • Uwzględniono uprawnienia użytkownika do jednostek w oknie generowania JPK oraz kartotece Kontrahenci
 • Przeniesiono parametr grupowania paragrafów do kartoteki Jednostki
 • Zaktualizowano klasyfikację budżetową zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U 2018, poz. 767)
 • Poprawiono eksport sprawozdania Rb-28 Programy do Trezora
 • Zaktualizowano bilans organu
 • Wyeliminowano problem z wyświetlaniem danych kontrahenta w oknie importowanego wyciągu bankowego
 • Zawężono listę wyświetlanych kont w polu konto zaangażowania w oknie wniosku o zaangażowanie

Wersja 11.0.0

2019-01-15
 • Dodano opcję przygotowania sprawozdania Rb-28S z uwzględnieniem grupowania paragrafów zgodnie ze wzorem określnym w nowelizacji rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej z dnia 18 lipca 2018 r. (Dz.U.2018.1395)
 • Wprowadzono funkcjonalność ewidencjonowania wieloletnich umów oraz wniosków o zaangażowanie
 • Przywrócono poprawne wyświetlanie danych w nagłówku okna importowanego wyciągu bankowego

Wersja 10.9.0

2018-11-28
 • Ewidencja zawieranych umów
 • Weryfikacja kwoty dokumentu względem planu, wniosku o zaangażowanie i umowy
 • Możliwość prowadzenia ewidencji zmian planu oraz księgowanie w podziale na biura/departamenty/wydziały
 • Raport z wykonania wniosków o zaangażowanie i zawartych umów
 • Dołączanie skanów do wniosków, umów i dokumentów
 • Pobieranie danych kontrahentów z systemu LEX Informator Prawno Gospodarczy
 • Obsługa walut obcych
 • Zaktualizowano słownik klasyfikacji zadaniowej (funkcja/zadanie/podzadanie) na 2019 rok
 • Dodano schemat przelewu dla banku Millennium
 • Wyeliminowano błędy w schematach przelewów dostępnych z poziomu systemu
 • Rozwiązano problem z automatyczną aktualizacją programu na stacjach roboczych
 • Dodano parametr pozwalający na przygotowanie zestawienie obrotów i sald z uwzględnieniem podwójnych sald kont rozrachunkowych
 • Dodano opcję tworzenia użytkownika na podstawie istniejącego
 • Wprowadzono pole Kraj wraz z jego kodem w kartotece Kontrahenci