• Komunikat

  W celu rejestracji zakupionego oprogramowania (bądź jego aktualizacji) prosimy o wprowadzenie informacji zawartych w „Umowie licencyjnej”, którą otrzymali Państwo w wiadomości na podany adres e-mailowy. Dane te obowiązują do czasu określonego w dokumencie ("data obowiązywania umowy").

Wersja 11.3.3

2020-12-04
 • Udostępniono możliwość zapisania się na Aktualności Progman (szczegółowy opis w załączonej instrukcji)
 • Wyeliminowano nieprawidłowość związaną z błędnym wyliczaniem sumy w sprawozdaniu Rb34-S
 • Rozwiązano problem z wykazywaniem kwot BO w Zestawieniu Obrotów i Sald
 • Przywrócono możliwość wydrukowania sprawozdania RB-27ZZ z uwzględnieniem sum kontrolnych

Wersja 11.3.2

2020-06-30
 • Zaktualizowano wzór sprawozdania Rb-34S poprzez dodanie opcji sporządzania wg grup paragrafów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15 października 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1996)
 • Wyeliminowano problem z generowaniem zestawienia obrotów i sald przy włączonych jednocześnie parametrach: tylko z obrotami oraz syntetycznie
 • Zaimplementowano nowy format przelewów dla Banku Spółdzielczego w Płońsku
 • Rozwiązano problem z sumami kontrolnymi na sprawozdaniach Rb
 • Wprowadzono obligatoryjność atrybutu Rodzaj kontrahenta poprzez dodanie parametru w menu Ustawienia>Parametry>Dodatkowe w zakładce Inne w sekcji Kontrahenci o nazwie „wymagaj podania rodzaju kontrahenta”
 • Zaktualizowano protokół TLS wymagany do wymiany danych z systemami Progman Kontrola budżetu oraz Progman Zbiorczy VAT do wersji 1.2 oraz zmieniono klucz szyfrowania na nowy o długości 2048 bajtów

Wersja 11.3.0

2020-05-20
 • Stworzono nowe, modułowe okno dekretacji dokumentów (możliwość przełączenia widoku w Ustawienia -> Opcje wyglądu)
 • Dodano schemat przelewu dla banku Banku Spółdzielczego (Elixir-0 ze Split Payment)
 • Wyeliminowano błędy i nieprawidłowości występujące we wnioskach o zaangażowanie
 • Zoptymalizowano czas generowania się Zestawienia obrotów – paragrafy
 • Poprawiono procedury generowania Zestawienia obrotów i sald

Uwaga! Aktualizacja bazy może trwać dłużej niż zwykle.

Wersja 11.2.6

2020-01-22
 • Dodano możliwość eksportu szablonów księgowań do pliku Excel,
 • Rozbudowano kartotekę Bank o nową kolumnę „rodzaj przelewów”,
 • Rozbudowano funkcję rozksięgowania wg wzorca 5-tek,
 • Zoptymalizowano uprawnienia dotyczące modyfikacji sprawozdań finansowych,
 • Wyeliminowano nieprawidłowość podczas generowania sprawozdania RB-28/RB-28S zbiorczo wg rozdziałów,
 • Zoptymalizowano eksport danych z programu PABS/KSAT,
 • Zaktualizowano klasyfikację zadaniową (funkcja-zadanie-podzadanie) na rok 2020.

Wersja 11.2.5

2019-11-13
 • Zoptymalizowano eksport danych z programu PABS/KSAT
 • Umożliwiono import zmian planu zawierających kilka pozycji w ramach tej samej decyzji i jednostki z systemu firmy Rekord
 • Zaktualizowano klasyfikację budżetową na podstawie nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U.2019.1363).
 • Uwzględniono dodatkowe filtry przy sporządzaniu Zestawienia obrotów i sald z parametrem „z podwójnymi saldami kont rozrach.”
 • Wprowadzono możliwość korygowania wniosku o zaangażowanie do kwoty 0
 • Wyeliminowano nieprawidłowość podczas księgowania z użyciem klawisza F7 dotyczącą niepodpowiadania klasyfikacji budżetowej

Wersja 11.2.4

2019-08-01
 • Przywrócono widoczność dokumentów powiązanych z wnioskiem o zaangażowanie
 • Zoptymalizowano edycję wniosku o zaangażowanie poprzez ustawienie kursora na pierwszej pozycji
 • Wyeliminowano nieprawidłowy komunikat przy tworzeniu dokumentu PK dla umowy bez pozycji
 • Poprawiono wyświetlanie numeru dokumentu na wydruku PK zwiększając limit wyświetlanych znaków
 • Poprawiono podpowiadanie nazwy przy tworzeniu nowego paragrafu
 • Udoskonalono procedurę przypisywania kontrahentów podczas importu wyciągu bankowego
 • Wyeliminowano problem zaokrąglania kwot na wydruku Zestawienie wniosków o zaangażowanie

Wersja 11.2.3

2019-06-25
 • Zaktualizowano klasyfikację budżetową na podstawie nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U.2019.257).
 • Dodano opcje tworzenia korekt wniosków o zaangażowanie.
 • Przypisanie ustawień odnośnie dodatkowych informacji na RB do jednostki.
 • Dodano uprawnienia użytkownika do poszczególnych zespołów kont.
 • Wprowadzono komunikat przy kasowaniu wniosków/umów z utworzonym PK.
 • Uwzględnienie w oknie kartoteki JPK uprawnień użytkownika do jednostek.
 • Zoptymalizowano sposób obliczania kolumny „pozostało z planu” w oknie Umowy.
 • Zmodyfikowano wydruk wniosku o zaangażowanie z uwzględnieniem informacji o wydatkach w podziale na lata oraz zmian wprowadzonych korektą.
 • Zoptymalizowano pobieranie kontrahenta z bazy IPG.
 • Dodano opcję oznaczenia korekty wydatku w umowie/wniosku o zaangażowanie w oknie dekretu.
 • Wprowadzono opcję uzupełniania luk w numeracji przy automatycznym nadawaniu kodu kontrahenta.
 • Ograniczono prezentowanie danych na zestawieniach do tych związanych z Kontrahentami, do których użytkownik ma uprawnienia.
 • Zmodyfikowano wydruk zestawienie wniosków o zaangażowanie, zestawienie umów, raport z wykonania wniosków o zaangażowanie i umów w celu dostosowania do obsługi  wniosków/umów wieloletnich i korekt wniosków.
 • Poszerzono zakres informacji wyświetlanych w zakładce Dokumenty we wnioskach o zaangażowanie.
 • Usprawniono podpowiadanie danych z wniosku o zaangażowanie w nowej pozycji dekretu (podpowiadanie tylko w zakresie nieuzupełnionych danych).
 • Dodano możliwość blokowania wybranych kontrahentów.

Wersja 11.1.3

2019-03-29
 • Poprawiono plik eksportu sprawozdań finansowych do programu Bestia
 • Zoptymalizowano uprawnienia dotyczące modyfikacji budżetowych sprawozdań kwartalnych
 • Zaktualizowano wzór sprawozdania finansowego Informacji dodatkowej

Wersja 11.1.1

2019-03-15
 • Zwiększono ilość znaków identyfikatora w słowniku „Zadania”
 • Poprawiono generowanie sprawozdania Rb-28S wg grup paragrafów
 • Zmieniono nazwę kolumny na wydruku sprawozdania Rb-28S
 • Ograniczono wyświetlanie danych kontrahenta w komunikacie pojawiającym się podczas próby zapisu kontrahenta z podobnym adresem
 • Dodano nowe uprawnienie „Narzędzia”, w którym zgrupowano niektóre dotychczasowe uprawnienia
 • Usprawniono mechanizm automatycznego nadawania kodu kontrahenta

Wersja 11.1.0

2019-02-19
 • Dodano nowe sprawozdanie finansowe – Informacja dodatkowa
 • Uwzględniono uprawnienia użytkownika do jednostek w oknie generowania JPK oraz kartotece Kontrahenci
 • Przeniesiono parametr grupowania paragrafów do kartoteki Jednostki
 • Zaktualizowano klasyfikację budżetową zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U 2018, poz. 767)
 • Poprawiono eksport sprawozdania Rb-28 Programy do Trezora
 • Zaktualizowano bilans organu
 • Wyeliminowano problem z wyświetlaniem danych kontrahenta w oknie importowanego wyciągu bankowego
 • Zawężono listę wyświetlanych kont w polu konto zaangażowania w oknie wniosku o zaangażowanie

Wersja 11.0.0

2019-01-15
 • Dodano opcję przygotowania sprawozdania Rb-28S z uwzględnieniem grupowania paragrafów zgodnie ze wzorem określnym w nowelizacji rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej z dnia 18 lipca 2018 r. (Dz.U.2018.1395)
 • Wprowadzono funkcjonalność ewidencjonowania wieloletnich umów oraz wniosków o zaangażowanie
 • Przywrócono poprawne wyświetlanie danych w nagłówku okna importowanego wyciągu bankowego

Wersja 10.9.0

2018-11-28
 • Ewidencja zawieranych umów
 • Weryfikacja kwoty dokumentu względem planu, wniosku o zaangażowanie i umowy
 • Możliwość prowadzenia ewidencji zmian planu oraz księgowanie w podziale na biura/departamenty/wydziały
 • Raport z wykonania wniosków o zaangażowanie i zawartych umów
 • Dołączanie skanów do wniosków, umów i dokumentów
 • Pobieranie danych kontrahentów z systemu LEX Informator Prawno Gospodarczy
 • Obsługa walut obcych
 • Zaktualizowano słownik klasyfikacji zadaniowej (funkcja/zadanie/podzadanie) na 2019 rok
 • Dodano schemat przelewu dla banku Millennium
 • Wyeliminowano błędy w schematach przelewów dostępnych z poziomu systemu
 • Rozwiązano problem z automatyczną aktualizacją programu na stacjach roboczych
 • Dodano parametr pozwalający na przygotowanie zestawienie obrotów i sald z uwzględnieniem podwójnych sald kont rozrachunkowych
 • Dodano opcję tworzenia użytkownika na podstawie istniejącego
 • Wprowadzono pole Kraj wraz z jego kodem w kartotece Kontrahenci