• Komunikat

  W celu rejestracji zakupionego oprogramowania (bądź jego aktualizacji) prosimy o wprowadzenie informacji zawartych w „Umowie licencyjnej”, którą otrzymali Państwo w wiadomości na podany adres e-mailowy. Dane te obowiązują do czasu określonego w dokumencie ("data obowiązywania umowy").

Wersja 10.5.2

2022-04-29
 • Usunięto możliwość wprowadzania ujemnych wartości w oknie rejestru zamówień publicznych,
 • Zoptymalizowano proces aktualizacji bazy danych w sytuacji, gdy na stanowisku nie ma zainstalowanego programu Finanse.

Wersja 10.5.0

2022-03-30
 • Zaktualizowano typy wyłączenia w rejestrze zamówień publicznych,
 • Zaktualizowano wydruk ZP-SR,
 • Zaktualizowano listę trybów udzielenia zamówień w rejestrze zamówień publicznych,
 • Zaktualizowano progi zamówień publicznych,
 • Zaktualizowano kurs euro dla zamówień publicznych,
 • Zaktualizowano strukturę JPK_FA do wersji 4,
 • Uaktualniono treść pouczenia na wydruku JPK_V7,
 • Poprawiono błąd aktualizacji bazy.

Wersja 10.4.8

2022-02-10
 • Umożliwiono wygenerowanie JPK_V7 zerowego w nowej strukturze.

Wersja 10.4.7

2022-01-31
 • Zaktualizowano schemat pliku JPK_V7 do wersji 2.

 

UWAGA: Do momentu aktualizacji Kontroli Budżetu/Zbiorczego VAT wysyłka JPK_V7 z Rozrachunków będzie zablokowana.

Wersja 10.4.5

2021-12-31
 • Dodano możliwość wybrania nowego oznaczenia w dokumentach – WSTO_EE w związku ze zmianą w JPK_V7
 • Poprawiono widoczność dużych kwot na rejestrze sprzedaży

Wersja 10.4.0

2021-10-08
 • Zwiększono ilość znaków w domyślnych opisach na wydrukach dla Upomnienia ("Tekst górny", "Tekst dolny-płatnik solidny", "Tekst dolny-płatnik zły”),
 • Poprawiono nazwę pola P_31 w JPK_V7,
 • Wyeliminowano nieprawidłowości występujące w momencie importu korekty pliku JPK_V7,
 • Poprawiono mechanizm eksportu JPK_V7K do XML.

Wersja 10.3.6

2021-08-04
 • Wyeliminowano problem z wymianą danych z systemem Kontrola budżetu/Zbiorczy VAT przy połączeniu HTTPS

Wersja 10.3.5

2021-07-30
 • Dodano nową stawkę odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych, w których dłużnikiem nie jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym,
 • Zaktualizowano nazwy kodów GTU zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, funduszy i polityki regionalnej z dnia 29 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U.2021.1179 z dnia 2021.06.30),
 • Poprawiono funkcjonowanie znacznika TIN w ewidencji sprzedaży,
 • Zoptymalizowano funkcjonowanie pól P_53, P_12, P_44, P_45,
 • Zoptymalizowano funkcjonowanie parametru „Zaokrąglenie do pełnych złotych”,
 • Umożliwiono edycję oznaczeń do JPK w sytuacji, gdy dokument jest zaksięgowany w Finansach,
 • Poprawiono funkcjonalność pobierania danych kontrahenta z GUS po przejściu z kartoteki Sprzedaży.

Wersja 10.3.0

2021-05-05
 • Umożliwiono przygotowanie korekty informacji VAT-UE (wzór 4 i 5),
 • Zaktualizowano wydruk korekty informacji VAT-UE zgodnie z rozporządzeniem zmieniającym rozporządzenie w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach i przemieszczeniach towarów w procedurze magazynu typu call-off stock Dz.U.2021.196 z dnia 2021.01.29,
 • Zmieniono źródło importu danych kontrahentów z bazy IPG na bazę GUS (REGON),
 • Dodano obsługę JPK_V7 zerowego,
 • Zoptymalizowano proces komunikacji z programem Kontrola Budżetu pod kątem wysyłki JPK_V7,
 • W kartotece jednostek dodano zakładkę o nazwie „Parametry jednostki” z parametrem „stosuj weryfikację progu kwotowego MPP dla dokumentów sprzedaży”,
 • Dodano komunikat o wymagalności adresu e-mail podczas generowania JPK_V7,
 • Dodano mechanizm weryfikacji poprawności nazwy jednostki, obecności nr NIP jednostki, obecności US podczas eksportu pliku JPK_V7 do pliku XML,
 • Zaktualizowano kod kraju dla Irlandii Północnej,
 • Rozbudowano gałąź uprawnień JPK o „Eksport do pliku XML”,
 • Przywrócono widoczność szablonu księgowania w dokumentach korekty, których dokument pierwotny dotyczy roku poprzedniego,
 • Poprawiono funkcjonowanie znacznika TIN podczas generowania pliku JPK_V7.

Wersja 10.2.6

2021-02-18
 • Wyeliminowano nieprawidłowości związane z błędnym oznaczaniem procesów w JPK_V7

Wersja 10.2.5

2021-02-03
 • Wyeliminowano nieprawidłowości podczas automatycznej aktualizacji
 • Umożliwiono poprawę części dotyczącej JPK i mechanizmu podzielonej płatności w dokumentach zaimportowanych do systemu Finanse
 • Dodano mechanizm automatycznego pobierania kwoty korekty rocznej do pól K44, K45 w JPK_V7
 • Usunięto nieprawidłowość związaną z uwzględnieniem części deklaracyjnej w JPK_V7K
 • Umożliwiono przygotowywanie VAT-UE pod korektę JPK_V7
 • Dodano możliwość zapisywania JPK z założonymi filtrami w oknie przygotowania
 • Udoskonalano proces ręcznego ustawiania Statusu JPK_V7 - dodano pole „data wysłania”
 • Rozbudowano gałąź uprawnień JPK o „Ustaw jako wysłane”
 • Zablokowano możliwość edycji pola „cel złożenia” w JPK_V7

Wersja 10.2.3

2020-12-10
 • Wprowadzono obsługę kodu kraju nadania TIN (możliwość zaznaczenia znacznika TIN w dokumencie)
 • W rejestrze sprzedaży dodano parametr „uwzględniaj faktury ze znacznikiem „FP”
 • W rejestrze zakupu poprawiono funkcjonowanie parametru „z uwzględnieniem pozycji dokumentów”
 • Poprawiono wyliczanie pola P_62 w JPK
 • Usprawniono proces generowania korekt JPK

Rozrachunki 10.2.0

2020-11-24
 • Dostosowano schemat pliku JPK_V7 w celu importu do systemów zewnętrznych
 • Umożliwiono eksport pliku JPK_V7 bez uwzględnienia kodu kraju nadania TIN
 • Poprawiono wydruk JPK_V7 uwzględniając Pole P_54 oraz proces TP
 • Dodano możliwość ustawienia ręcznie statusu informującego o eksportowaniu/wysłaniu pliku JPK_V7 do XML.
 • Zmodyfikowano wyliczanie niektórych pól w JPK_V7
 • Wyeliminowano nieprawidłowość związaną z przygotowaniem Rejestru Zakupu z wykorzystaniem parametru „z uwzględnieniem pozycji dokumentów”

Wersja 10.1.9

2020-11-10
 • Wyeliminowano nieprawidłowość związaną z uzupełnianiem NIP Kontrahenta w JPK_V7
 • Poprawiono funkcjonalność przygotowania korekty do korekty
 • Umożliwiono edycję pola P_39 „Wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym z poprzedniej deklaracji” w JPK_V7
 • Uaktywniono import JPK_V7 z zewnętrznych systemów z częścią deklaracyjną przygotowaną w groszach

Wersja 10.1.8

2020-10-30
 • Umożliwiono wydruk JPK_V7,
 • Dodano możliwość stworzenia z poziomu nowego JPK informacji VAT-UE,
 • Rozbudowano uprawnienia użytkownika,
 • Poprawiono walidację niektórych pól w części deklaracyjnej i ewidencyjnej JPK_V7,
 • Poprawiono nieprawidłowości w rejestrze zakupu i sprzedaży,
 • Zaktualizowano matrycę stawek vat,
 • Wprowadzono obligatoryjność atrybutu Rodzaj kontrahenta poprzez dodanie parametru w menu Ustawienia>Parametry>Dodatkowe w zakładce Inne w sekcji Kontrahenci o nazwie „wymagaj podania rodzaju kontrahenta”.

Uwaga! Zalecamy, aby ostateczna wersja przygotowanego pliku JPK była wygenerowana w wersji 10.1.8.

Możliwość wysyłki do Kontroli Budżetu/Zbiorczego VAT będzie możliwa, gdy te programy będą zaktualizowane do wersji 3.1.0 (aktualizacja zaplanowana jest na dzień 05.11.2020).

Wersja 10.1.5

2020-10-01
 • Dodano funkcjonalność generowania pliku JPK_V7 wraz z możliwością jego podglądu i obsługą korekt
 • Umożliwiono eksport przygotowanego JPK_V7M/K do pliku xml (zgodnego z nową strukturą),
 • Umożliwiono import z systemów zewnętrznych pliku JPK_V7M/K,
 • Rozbudowano rejestry zakupu i sprzedaży o niezbędne oznaczenia związane z ewidencją dokumentów wg nowych zasad,
 • Wyeliminowano nieprawidłowość związaną z obsługą dokumentu wysłanego na drukarkę fiskalną.

Wersja 10.1.2

2020-08-24
 • Zaktualizowano wzór informacji VAT-UE(5) zgodnie Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26.06.2020 r. w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach i przemieszczeniach towarów w procedurze magazynu typu call-off stock

Wersja 10.1.1

2020-07-06
 • Poprawiono nieprawidłowości podczas aktualizacji bazy danych

Wersja 10.1.0

2020-06-30
 • Rozbudowano rejestr zdarzeń w systemie (dostępny w Narzędzia> Rejestr zdarzeń w systemie)
 • Dodano możliwość przypisania kodu GTU do towaru lub usługi
 • Dodano możliwość przypisania oznaczeń do JPK_V7M/K w dokumentach zakupu i sprzedaży
 • Zmodyfikowano wygląd okna obsługi dokumentów sprzedaży i zakupu
 • Zmieniono funkcjonowanie kartoteki JPK poprzez dodanie różnych wariantów
 • Poprawiono nieprawidłowości podczas zaznaczania dokumentów w generatorach naliczania odsetek i upomnień
 • Poprawiono widoczność rachunku bankowego w upomnieniach i wezwaniach do zapłaty
 • Wprowadzono szereg udogodnień optymalizujących pracę w programie
 • Przywrócono okno informujące o nowej aktualizacji programu
 • Zaktualizowano protokół TLS wymagany do wymiany danych z systemami Progman Kontrola budżetu oraz Progman Zbiorczy VAT do wersji 1.2 oraz zmieniono klucz szyfrowania na nowy o długości 2048 bajtów

Wersja 10.0.0

2019-12-10
 • Zaktualizowano wzory deklaracji VAT-7 zgodnie z Rozporządzeniem rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 października 2019 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz.U. 2019 poz. 2104)
 • Dodano obsługę nowej wersji struktury logicznej Jednolitego Pliku Kontrolnego dla faktur VAT - JPK_FA(3)
 • Wyeliminowano problem z brakiem widoczności obrotów na koncie rozrachunkowym kontrahenta
 • Przywrócono możliwość pobierania kontrahentów z LEX IPG
 • Przywrócono prawidłowe nazewnictwo podczas drukowania dokumentu PWO (potwierdzenia wniesienia opłaty)
 • Zmieniono szatę graficzną

 

Uwaga!

Do poprawnej pracy systemu konieczna jest biblioteka Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable Package. Do pobrania: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=26999

Wysyłka deklaracji VAT-7 do programów: Kontrola Budżetu/Kontrola Budżetu Premium/Zbiorczy VAT możliwa będzie po aktualizacji ich do wersji 2.5.3. Wersja ukaże się na stronie już niebawem.

Wersja 9.1.2

2019-11-05
 • Realizując zapisy Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2018.2174) wprowadzono możliwość oznaczenia faktur sprzedaży przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności
 • Poprawiono czytelność pola „numer” na wydruku dokumentu korygującego

 

Uwaga! Wzory deklaracji VAT-7 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 października 2019 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz.U.2019.2104) zostaną zaktualizowane w kolejnej wersji programu.

Wersja 9.1.1

2019-07-31
 • Dostosowano oznaczenia literowe do stawek VAT w ramach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U.2019.816)

Wersja 9.1.0

2019-06-26
 • Dodano obsługę nowej wersji struktury logicznej Jednolitego Pliku Kontrolnego dla faktur VAT - JPK_FA(2)
 • Wprowadzono opcję uzupełniania luk w numeracji przy automatycznym nadawaniu kodu kontrahenta
 • Ograniczono prezentowanie danych na zestawieniach związanych z Kontrahentami, do których użytkownik ma uprawnienia

Wersja 9.0.6

2019-04-04
 • Dodanno nową kategorię w uprawnieniach użytkowników - parametry dodatkowe
 • Uwzględnienie praw użytkownika do jednostek w oknie Informacja z organu prowadzącego
 • Ukrycie danych teleadresowych przy próbie zapisu kontrahenta z adresem podobnym do już istniejącego w bazie
 • Przeniesienie pola adresu serwera do połączenia z systemem Progman Kontrola budżetu/Zbiorczy VAT do menu Ustawienia > Parametry > Dodatkowe – zakładka Inne
 • Uwzględnienie praw użytkownika przy zmianie grupy kontrahentów
 • Automatyczne nadawanie kolejnego kodu kontrahenta przy równoległej pracy użytkowników
 • Poprawiono wyświetlanie uprawnień na wydruku Informacje nt. konta użytkownika

Wersja 9.0.5

2019-02-12
 • Uwzględnienie w oknie kartoteki JPK uprawnień użytkownika do jednostek
 • Rozwiązano problem z wczytywaniem JPK

Wersja 9.0.1

2018-12-17
 • Rozwiązano problem z wysyłką deklaracji VAT
 • Dodano opcję tworzenia użytkownika na podstawie istniejącego
 • Usunięto błąd przy generowaniu deklaracji VAT-7K

Wersja 9.0.0

2018-11-28
 • Pobieranie danych kontrahentów z systemu LEX Informator Prawno Gospodarczy
 • Obsługa walut obcych