• Komunikat

  W celu rejestracji zakupionego oprogramowania (bądź jego aktualizacji) prosimy o wprowadzenie informacji zawartych w „Umowie licencyjnej”, którą otrzymali Państwo w wiadomości na podany adres e-mailowy. Dane te obowiązują do czasu określonego w dokumencie ("data obowiązywania umowy").

Wersja 12.1.0

2021-12-02
 • Dodano możliwość wstrzymania naliczania składek PPK w kartotece pracownika
 • Dodano kolumnę PPK w rejestrze list płac
 • Dodano możliwość wstrzymania naliczania składek na związki zawodowe
 • Dodano możliwość niewykazynia nauczycieli zatrudnionych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w część III.F formularza ZUS RPA
 • Dodano możliwość tworzenia przelewów ZUS bez zasiłków
 • Dodanie funkcjonalności eksportu zestawienia danych kadrowo – płacowych
 • Poprawiono import danych e-zla w przypadku nieobecności związanej z pobytem w szpitalu

Wersja 12.0.1

2021-09-06
 • Aktualizacja formularza PIT-4R
 • Zmiana mechanizmu wykazywania składek PPK przy korekcie
 • Dodanie informacji o wysłanych odcinkach płacowych w Rejestrze operacji
 • Usprawnienia techniczne systemu

Wersja 12.0.0

2021-08-02
 • Dodanie nowych rodzajów nieobecności: krwiodawstwo oraz wezwanie sądowe
 • Aktualizacja wydruku Imienny wykaz składek na PPK z podziałem na rozdział
 • Dodanie nowej opcji - Pomniejszanie kwoty wolnej od potrąceń o składkę na PPK pracownika dodatkową

Wersja 11.9.7

2021-06-01
 • Dodanie kodu zawodu do stanowiska
 • Aktualizacja druków PIT za 2021 rok - PIT-11

Wersja 11.9.6

2021-05-26
 • Dodanie mechanizmu wyboru list płac przy eksporcie PPK do XML
 • Dodanie mechanizmu wyboru list płac przy wydruku Imienny wykaz składek na PPK
 • Poprawiono przygotowanie przelewu na potrącenie komornicze ze statusem Spłacony

Wersja 11.9.5

2021-04-23
 • Dodanie funkcjonalności - Rozliczenie podatku od składki PPK pracodawcy w następnym miesiącu
 • Aktualizacja kwoty najniższej emerytury
 • Zmodyfikowano sposób wyświetlania składników na karcie wynagrodzeń

Wersja 11.9.4

2021-03-30
 • Aktualizacja druku PIT-11 za rok 2021
 • Dodatkowe dane w Eksport PPK do XML
 • Dodanie komunikatu o braku adresu zamieszkania – PPK
 • Dodanie lat w przelewach do US
 • Aktualizacja druku Asygnata zasiłkowa

 

UWAGA!

W związku z brakiem publikacji przez Ministerstwo Finansów aktualnego schematu XML potrzebnego do wysyłki elektronicznej dokumentu PIT-11(27) wysyłka poprzez e-Deklaracje została zablokowana.

Wersja 11.9.3

2021-02-05
 • RMUA - rozszerzenie widoku danych nieobecności
 • PIT-4R - poprawka wydruku ostatniej strony
 • Modyfikacja algorytmu naliczania 13tki przy wyrównaniach

Wersja 11.9.2

2021-01-21
 • Aktualizacja druków PIT za rok 2020 - PIT-4R(11)
 • Poprawiono przeliczanie macierzyńskiego do wielkości etatu przy kopiowaniu stawek

Wersja 11.9.1

2021-01-12
 • Aktualizacja druków PIT za rok 2020 - PIT-11(26), PIT-4R(10)

 

UWAGA!
Aktualizacja druków PIT-4R(11) oraz PIT-8AR(10) w związku z ogłoszeniem w dniu 30.12.2020 r. Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. (Dz. U., 30.12.2020, poz. 2432) oraz opublikowaniem w dniach 5-7.01.2021 r. plików XML niezbędnych do elektronicznej wysyłki e-Deklaracji będzie zawarta w wersji Płace 11.9.2 oraz Zlecone 11.0.2 wydanych w najbliższym czasie. W następnej kolejności zostaną zrealizowane formularze PIT-11(27) oraz PIT-IFT-1/IFT-1R(16).

Wersja 11.9.0

2020-12-30
 • Wprowadzenie możliwości rozliczania wynagrodzneń z UE
 • Nowy rodzaj nieobecności Wyjście prywatne
 • Wprowadzenie mechanizmu rozliczania pozostałej części urlopu wypoczynkowego w godzinach
 • Aktualizacja stawek i parametrów na 2021 rok
 • Poprawka rozliczania KUP w listach korygujących
 • Poprawka mechanizmu pomniejszania składników, które występowały w miesiącu wystąpienia choroby, a nie występują w miesiącu rozliczenia tej nieobecności
 • Modyfikacja mechanizmu wykazywania identyfikatora obcokrajowca na drukach ZUS
 • Uwzględnianie list dodatkowych w kreatorze wyrównań
 • Aktualizacja podstaw prawnych w wydrukach
 • Modyfikacja wydruku algorytmu naliczania chorobowego

Wersja 11.8.0

2020-10-30
 • Wyrównanie chorobowego do minimalnej podstawy z uwzględnieniem składników do których pracownik zachowuje prawo za czas choroby – dla składników naliczanych na koniec miesiąca
 • Aktualizacja klasyfikacji budżetowej
 • Aktualizacja klasyfikacji zadaniowej
 • Dodanie komunikatu o ukończeniu przez pracownika 26.r.ż
 • Sumowanie kwot wypłacanych w ramach dodatku socjalnego
 • Płatnik – Wprowadzenie nowej wersji kedu – 5.2
 • Modyfikacja uprawnień dot. stanowisk
 • Modyfikacja algorytmu naliczania chorobowego w pierwszym miesiącu pracy
 • Przywrócenie komunikatu informującego o przekroczeniu progu podatkowego

Wersja 11.7.1

2020-09-01
 • Aktualizacja tabeli MEN
 • Zaktualizowano schemat wysyłki PIT-4R    
 • Zaktualizowano schemat wysyłki PIT-11
 • Poprawiono wykazywanie zasiłku chorobowego ze Zleconych
 • Zmodyfikowano rozliczanie KUP do wysokości dochodu
 • Wprowadzono modyfikację przy sortowaniu skrótów nazw składników
 • Modyfikacja algorytmu pomniejszania składnika w przypadku zakończenia pracy i choroby w jednym miesiącu
 • Poprawiono przygotowanie list dla pracowników zwolnionych

Wersja 11.7.0

2020-06-26
 • Wprowadnie mechanizmu komunikatów
 • Dostosowanie ustawień wydruku listy płac
 • Poprawka eksportu danych do Płatnika w przypadku kilku kodów ubezpieczenia

Wersja 11.6.0

2020-04-29
 • Dodanie mechanizmu naliczania wynagrodzenia dla pracowników objętych przestojem zakładu pracy
 • Dodanie dodatkowego limitu na opiekę nad dzieckiem do lat 8
 • Modyfikacja nazwy rodzaju nieobecności z „Opieka nad chorym dzieckiem” usunięto słowo „chorym"

Wersja 11.5.4

2020-03-24
 • Modyfikacja algorytmu przeliczania podstaw do chorobowego w przypadku składników do określonego terminu
 • Modyfikacja algorytmu naliczania 13-tki przy wyrównaniach/korektach

 

Wersja 11.5.3

2020-02-27
 • Usunięcie komunikatu o konieczności określenia progów podatkowych podczas naliczania
 • Poprawka wykazywania FP na karcie wynagrodzeń
 • Poprawka na wykazie użytkownika - zdrowotna przy kilku etatach

Wersja 11.5.2

2020-01-23

Uwaga! Proszę zapoznać się z Opisem zmian

 • 1. Modyfikacje w PIT-11
 • 2. Poprawka w oknie edycji PIT

Wersja 11.5.1

2020-01-19
 • Aktualizacja druków PIT za rok 2019 (PIT-11, PIT-4R, PIT-2)
 • Dostosowanie wydruku Karta podatkowa do PIT-11 (25) 2020
 • Modyfikacja algorytmu w raporcie z art. 30a KN
 • Wymiar czasu pracy - aktualizacja

Wersja 11.5.0

2019-12-24

 • Aktualizacja stawek i parametrów aktualnych w 2020 roku
 • Nowy sposób naliczania podatku przy przekroczeniu I progu podatkowego

Wersja 11.4.2

2019-12-13
 • Poprawiono Raport z art. 30a KN - choroba płatna przez zakład pracy

Wersja 11.4.1

2019-12-06
 • Usunięcie komunikatu przy naliczaniu etatów zwolnionych

Wersja 11.4.0

2019-12-02
 • Zmiana sposobu pomniejszania średniorocznej struktury zatrudnienia w Raporcie przygotowywanym na podstawie art. 30 KN
 • Rozbudowa mechanizmu pomniejszania średniorocznej struktury zatrudnienia w Raporcie przygotowywanym na podstawie art. 30 KN o dni niepłatne (np. strajk)
 • Modyfikacja naliczania dodatków zadaniowych w algorytmie Średniej urlopowej
 • Rozbudowa kolumn w Rejestrze list płac  
 • Zmiana definiowania szablonów do rozksięgowywania list
 • Aktualizacja słowników klasyfikacji zadaniowej oraz budżetowej  
 • Poprawka wydruku Zbiorówka list z podsumowaniem zbiorczym  
 • Modyfikacja Karty wynagrodzeń 

Wersja 11.3.3

2019-10-25
 • Poprawka wykazywania KUP na wydrukach
 • Usunięcie niepoprawnego komunikatu o braku zdefiniowanych składek ZUS

Wersja 11.3.2

2019-09-26
 • Zmiana stawki podatku dochodowego, kosztów uzyskania przychodu oraz ulgi podatkowej od dochodów uzyskanych od dnia 1 października 2019 r.
 • US- Dodanie pola "Podatek do rozliczenia w: miesiącu roku" w rejestrze list płac
 • Poprawka sortowania składników na wydrukach: Lista płac, Odcinek płacowy, Karta wynagrodzeń, Zbiorówka list płac

Uwaga! W związku ze zmianami w podatku, informujemy że należy pobrać i przeczytać Opis zmian przed rozpoczęciem naliczania wypłat i korekt wynagrodzenia.

Wersja 11.3.1

2019-08-30
 • Poprawka naliczania składki zdrowotnej na liście dodatkowej dla osób bez podatku do 26 r.ż.
 • Poprawka przygotowania przelewów do ZUS i US, w przypadku gdy brak wskazania naliczania PPK

Wersja 11.3.0

2019-08-27
 • Aktualizacja Tabeli MEN
 • Aktualizacja mechanizmu tworzenia wydruków

Wersja 11.2.2

2019-08-21
 • Poprawka mechanizmu naliczania średniej urlopowej (po zmianie zasadniczej)

Wersja 11.2.1

2019-08-19
 • Uporządkowanie danych na wydrukach (pozycje Na konto, Do wypłaty)

Wersja 11.2.0

2019-07-30
 • Dodanie mechanizmu nienaliczania podatku dla osób do 26 r.ż.
 • Dodanie mechanizmu obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych
 • Pozostałe zmiany: uprawnienia w art. 30,  aktualizacja słownika klasyfikacji budżetowej na rok 2019, poprawienie mechanizmu Kreatora wyrównań (rozliczenie godzinowe), aktualizacja mechanizmu automatycznego dzielenia nieobecności na miesiące dla zwolnień elektronicznych

Wersja 11.1.4

2019-07-19
 • Aktualizacja algorytmu naliczania przy nadgodzinach w dni wolne od pracy

Wersja 11.1.3

2019-07-08
 • Dodanie mechanizmu pomniejszania kwoty świadczenia urlopowego o urlop bezpłatny

Wersja 11.1.2

2019-06-10
 • Poprawka filtru nazwy list płac
 • Poprawka obniżenia wynagrodzenia za nieobecności chorobowe

Płace 11.1.1

2019-05-23
 • Poprawka pola „Korekta”
 • Modyfikacja naliczania gdy brak zmiany kalendarza w Historii zatrudnienia

 

Płace 11.1.0

2019-04-30
 • Wprowadzenie funkcji wyróżniającej nienaliczone kartoteki
 • Zmiana kwoty najniższej emerytury
 • Zmiana kwoty wolnej od zajęć komorniczych dla zajęć zasiłków
 • Dodanie wykazu składników płac 
 • Rozbudowa tabel nagrody jubileuszowej 

 

Wersja 11.0.3

2019-04-12
 • Poprawiono działanie narzędzia Kreator list dodatkowych

Wersja 11.0.2

2019-03-20
 • Poprawienie generowanie ZUS RPA dla obcokrajowców
 • Poprawka generowania ZUS RCA dla pracowników na urlopach rodzicielskich i wychowawczych
 • Modyfikacje w zakresie uprawnień dla Użytkowników
 • Modyfikacja stopki podpisów przy wydrukach

 

Wersja 11.0.1

2019-03-01
 • Usprawnienie i optymalizacja mechanizmu eksportu do programu Płatnik ZUS
 • Modyfikacje w zakresie uprawnień dla Użytkowników
 • Poprawka mechanizmu naliczania średniej urlopowej 

 

Wersja 11.0.0

2019-02-14
 • Dodanie eksportu ZUS RPA

Wersja 10.9.1

2019-02-05
 • Usprawnienie eksportu danych do programu Płatnik ZUS

Wersja 10.9.0

2019-01-31
 • Dodanie nowej gałęzi uprawnień – Słowniki
 • Dostosowano RCA, RSA i RZA do Płatnika 10.02.002
 • Dostosowano wydruk DRA

 

ZUS RPA - informacja dostępna w zakładce Aktualności

Wersja 10.8.0

2019-01-17
 • Aktualizacja deklaracji PIT 11 oraz PIT 4R w związku z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. 2018 poz. 2237)
 • Dodanie nowej gałęzi uprawnień – Edycja Wypłat: dopisywanie, kasowanie, poprawianie/naliczanie

Wersja 10.7.1

2019-01-11
 • Aktualizacja XML do Raportu art.30 KN

Wersja 10.7.0

2018-12-24
 • Dodano możliwość importu elektronicznych zwolnień lekarskich E-ZLA
 • Aktualizacja stawek i parametrów aktualnych w 2019 roku

Wersja 10.6.1

2018-12-12
 • Aktualizacja systemu zabezpieczeń - modyfikacja uprawnień użytkowników

Wersja 10.6.0

2018-12-06
 • Aktualizacja wydruku RP-7 na ERP-7
 • Aktualizacja wymiaru podstawy ubezpieczenia zdrowotnego przy urlopach wychowawczych
 • Dodanie sposobu tworzenia Użytkownika na podstawie istniejącego
 • Dodanie nowej gałąź uprawnień – Rejestr Płatników, Konta Bankowego, Miejsce Pełnienia Obowiązku
 • Dodanie nowej funkcjonalności wysyłki odcinków płacowych na skrzynkę e-mail
 • Dodanie możliwości naliczania nadgodzin o różnych stawkach płatności
 • Aktualizacja Raportu z art. 30a KN

UWAGA! W związku z dużą ilością zgłoszeń informujemy, że do prawidłowego działania konieczne jest zainstalowanie wersji programu Przelewy 7.5.2 lub wyższej.

Wersja 10.5.1

2018-09-11
 • Aktualizacja kodowania dokumentów przesyłanych na bramki Ministerstwa Finansów (zgodnie z art. 137 Ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579)
 • Poprawienie mechanizmu naliczania składników procentowo (od poz. nr 65 w Składnikach Płac)
 • Poprawienie wydruków: Wykaz nadgodzin, Zaświadczenie o zarobkach pracujących emerytów

Wersja 10.5.0

2018-08-14
 • Modyfikacja wydruku Zbiorówka wg stopnia awansu
 • Dodanie wyboru wskazywania składników do mechanizmu tworzenia wykazów
 • Aktualizacja klasyfikacji budżetowej
 • Dodanie nowego raportu z nadgodzin
 • Aktualizacja wydruku Zaświadczenie dla emerytów

Wersja 10.4.3

2018-06-27
 • Aktualizacja algorytmów pomniejszania i dopełniania 13tki do chorobowego
 • Modyfikacja w zapisywaniu kodu świadczenia/przerwy przy nieobecności urlop macierzyński/ojcowski

Wersja 10.4.2

2018-06-19
 • Dodanie opcji wykazywania FP, FGŚP, FEP na podsumowaniu listy płac z klasyfikacją budżetową
 • Aktualizacja druku ZUS Z-03
 • Poprawka wydruku „Wykaz imienny należnych składek”
 • Dodanie opcji drukowania bieżącej listy płac w seryjnym wydruku
 • Ujednolicenie algorytmu naliczania składników z parametrem „absencja” wprowadzanych ręcznie
 • Poprawa wykazywania składników przy zmianie w trakcie miesiąca bez zmiany wynagrodzenia

Wersja 10.4.1

2018-04-06
 •          Poprawka przy drukowaniu list płac

Wersja 10.4.0

2018-03-29
 • Wprowadzono modyfikację wydruku „Lista płac”.
 • Dodano skróconą nazwę jednostki w wydruku Zbiorówki listy płac.
 • Aktualizacja Tabeli MEN.
 • Udoskonalenie możliwości dopisywania pracowników na liście „Dopisywania kartotek placowych”.
 • Uzupełniono klasyfikację budżetową o rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne.
 • Zaktualizowano kwotę najniższej emerytury od marca 2018.
 • Numer PESEL na wydruku – Wykaz imienny należnych składek ZUS.
 • Zmodyfikowano wydruk odcinka płacowego.

Wersja 10.3.4

2018-03-08
 • Poprawka przy generowaniu ORD-ZU przy PIT-4R

Wersja 10.3.3

2018-01-26
 • Aktualizacja deklaracji PIT 11 oraz 4R na 2018 rok w związku z Rozporządzeniem ministra rozwoju i finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Dz. U. z 15.12.2017 r. poz. 2352
 • Aktualizacja klasyfikacji budżetowej na rok 2018
 • Zmiana daty praw autorskich oraz danych kontaktowych firmy

Wersja 10.3.2

2018-01-17
 • Poprawka w wydruku „Szczegółowe dane wyliczeń dodatków”.

Płace 10.3.1

2017-12-29
 • Wprowadzenie jednego przelewu na składki ZUS w ramach indywidualnego rachunku.

UWAGA! Do prawidłowego działania konieczne jest zainstalowanie najnowszej wersji programu Przelewy 7.5.2.

Płace 10.3.0

2017-12-27
 • Uaktualniono stawki i parametry, które ulegają zmianie w 2018 roku.
 • Zaimplementowano widoczność UPO w PIT.
 • Zmodyfikowano wydruk zbiorówki listy płac z podsumowaniem wybranych list.
 • Zmieniono sposób rozpatrywania nieobecności związanej z chorobą, uwzględniając przy tym dni robocze z danego miesiąca.
 • Poprawiono eksport do Płatnika dla statusu: Urlop rodzicielski.
 • Zaktualizowano rozdziały Klasyfikacji Budżetowej na 2018 rok.
 • Wprowadzono możliwość zapisu wydruku Z-3 do formatu PDF.

Wersja 10.2.1

2017-09-15
 • Aktualizacja Klasyfikacji Budżetowej na rok 2017
 • Aktywny parametr zaznaczania/ odznaczania w uprawnieniach

Wersja 10.2.0

2017-07-26
 • Aktualizacja Klasyfikacji Budżetowej 2017 od 01.03.2017
 • Zmiana druku UPL-1(6) i OPL-1(5)
 • Modyfikacja algorytmu wyliczania średniej urlopowej dla nauczycieli z płatnością według tabeli MEN
 • Zmiana algorytmu pomniejszania składników o art. 188 przy naliczaniu 13-tki DW dla Nauczycieli płatność tabelą MEN
 • Dodanie nowych kodów tytułu ubezpieczenia oraz wyrejestrowania
 • Zmiana protokołu komunikacyjnego TLS 1.2. - bramka e-Deklaracji
 • Modyfikacja algorytmu wyliczania wynagrodzenia zmieniającego się w trakcie miesiąca
 • Poprawa wyliczenia wynagrodzenia przy urlopie macierzyńskim
 • Zmiana daty praw autorskich oraz dane kontaktowe

Pozostałe zmiany:

 • Zmiana w wydruku Asygnata zasiłkowa (Nieobecności >> Drukuj >> Asygnata zasiłkowa) – dostosowano wykazywanie danych związanych z ilością dni urlopu wypoczynkowego, w przypadku nieprawidłowego wskazania miesiąca do płac (wcześniejszego niż m-c wypłaty)
 • Modyfikacja w wydruku Lista płac - uaktywniono wykazywanie kwoty w polu Słownie do wypłaty przy jednoczesnym wyborze filtrów Z podziałem na dział, rozdział oraz Z pokwitowaniem do banku

Wersja 10.1.3

2017-03-10
 • Modyfikacja algorytmu dopełnienia 13-stki

Wersja 10.1.2

2017-02-27
 • Aktualizacja danych dot. najniższej emerytury

Wersja 10.1.1

2017-02-03
 • Aktualizacja wydruku PIT-2

 • Zmiana komunikatu przy przekroczeniu progu podatkowego

 • Poprawienie funkcji drukowania PIT w duplexie

 • Aktualizacja slownika Klasyfikacja budżetowa

Wersja 10.1.0

2016-12-28
 • Aktualizacja parametrów na rok 2017
 • Poprawienie mechanizmu pobierania danych do PIT-40
 • Aktualizacja klasyfikacji budżetowej na rok 2017

Wersja 10.0.0

2016-09-09
 • Automatyczne naliczanie średniej urlopowej dla nieobecności z tytułu Opieki nad dzieckiem art. 188

 • Nowy druk ZUS Z-3

 • Dodanie możliwości wprowadzenia drugiej absencji przy nieobecności Usprawiedliwionej niepłatnej (kod świadczenia/przerwy: 151)

 • Aktualizacja słowników Klasyfikacji budżetowej

 • Przywrócenie funkcji przy eksporcie danych do programu Progman Finanse

 • Dodanie wyboru rodzaju potrącenia w oknach Komornicy oraz Alimenty

 • Zmiany w oknie Stanowisko

 • Pozostałe zmiany

  • Przywrócenie możliwości usuwania pojedynczej pozycji w oknie Księgowanie (Narzędzia >> Eksport do Progman FINANSE)

Wersja 9.9.2

2016-08-05
 • Zmiany związane z migracją aktualnych Użytkowników serwisu ABC Pomoc Prawna do serwisów Vademecum Głównego Księgowego Administracja/Vademecum Głównego Księgowego Oświata

Wersja 9.9.1

2016-05-04
 • Poprawiono algorytm dopełniania 13-tki do chorobowego - w sytuacji wystąpienia zmiany w trakcie miesiąca

Wersja 9.9.0

2016-04-18
 • Dostosowanie algorytmu przeliczania stawek średniej urlopowej dla nieobecności z tytułu Opieka nad dzieckiem art. 188 Kodeksu Pracy (rozliczenie w godzinach)
 • Dostosowanie algorytmu obniżenia podstawy 13stki o nieobecności z tytułu Opieka nad dzieckiem art. 188 Kodeksu Pracy (rozliczenie w godzinach)
 • Dodano możliwość edycji pola Paragraf i Koszt składnika Zasiłki razem
 • Aktualizacja druków UPL-1 i OPL-1
 • Pozostałe zmiany

Wersja 9.8.4

2016-03-17
 • Wprowadzenie nowej funkcji eksportu danych do systemu finansowego ZETO

Wersja 9.8.3

2016-03-10
 • Dokonano modyfikacji w obszarze zapisywania parametrów w zestawieniu RP-7
 • Poprawiono pobieranie ilości godzin do naliczania ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy dla pracowników administracji i obsługi

Wersja 9.8.2

2016-02-15
 • Dodanie Kodu Świadczenia 329 Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego
 • Ewidencja nieobecności: opieka nad dzieckiem, art. 188 w opcji godzinowej – I ETAP
 • Inne zmiany

Płace 9.8.1

2016-01-21
 • Aktualizacja formularzy i schematów wysyłki PIT za 2015 rok
 • Pozostałe zmiany

Wersja 9.8.0

2015-12-24
 • Aktualizacja formularzy i schematów wysyłki PIT za 2015 rok
 • Dodanie weryfikacji PIT przed wysyłką elektroniczną
 • Dodanie mechanizmu rejestracji operacji danych
 • Dodanie opcji waloryzacji dla nieobecności Rehabilitacja według wprowadzonego wskaźnika
 • Pilnowanie okresu płacenia składek na FP i FGŚP
 • Dodanie mechanizmu historii stawek dodatkowych
 • Zmiana miejsca pobierania współczynnika ekwiwalentu za urlop
 • Dodanie możliwości naliczania zajęć komorniczych i alimentacyjnych od zasiłków chorobowych
 • Modyfikacja sposobu wykazywania okresów zatrudnienia w wydruku RP-7
 • Modyfikacja wydruku do PFRON (Wydruki >> Niepełnosprawność) – uwzględnienie choroby płatnej przez ZUS
 • Dodanie nowego statusu Urlop rodzicielski
 • Modyfikacja algorytmu kontroli danych w Raporcie art. 30
 • Zmieniono sposób wykazywania czasu pracy
 • Zaktualizowano parametry na rok 2016
 • Pozostałe zmiany

Wersja 9.7.4

2015-10-23
 • Usprawnienie algorytmu rozliczania chorobowego z użyciem opcji „Obniżanie składników płac o nieobecności – wg miesiąca absencji"

Wersja 9.7.1

2015-07-31
 • Usprawnienie mechanizmu aktualizacji baz danych
 • Usunięcie błędu przy naliczaniu Funduszu Pracy bez uzupełnionej daty urodzenia
 • Modyfikacja mechanizmu pobierania do podstaw wynagrodzenia za chorobę/zasiłku chorobowego składników wypłacanych „z dołu” na listach dodatkowych oraz obniżania składników z wprowadzoną Datą OD i Datą DO w Etacie pracownika
 • Usunięcie komunikatu dotyczącego ciągłości urlopu wypoczynkowego dla innych nieobecności niż urlop wypoczynkowy

Wersja 9.7.0

2015-07-14
 • Dodanie mechanizmu przeliczenia wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca przez godziny
 • Dodanie nowych pól na wydrukach: Lista płac, Odcinek płacowy, Karta wynagrodzeń, Podstawy składek ZUS narastająco
 • Dodanie możliwości wyboru paragrafu i kosztu dla składnika Zasiłki razem (Ustawienia >> Parametry  >>  Składniki płac >> składnik nr 120 Zasiłki razem)
 • Optymalizacja wysyłki odcinków płacowych na pocztę e-mail
 • Dodanie podstaw FP, FEP, FGŚP na wydrukach Podsumowanie składek ZUS i Wykaz kosztów pracodawcy
 • Przywrócenie operacji automatycznego przeliczenia kwoty świadczenia ze stawki dziennej
 • Modyfikacja wprowadzania danych do przelewów z potrąceniami dla różnych Płatników i grup składników
 • Usprawnienie mechanizmu kopiowania stawek przy naliczaniu średniej urlopowej
 • Korekta naliczania dodatku stażowego z datą zmiany w następnym miesiącu

Wersja 9.6.1

2015-05-14
 • Zoptymalizowanie wydruku Lista płac z podziałem na dział, rozdział
 • Skorygowanie algorytmu naliczania średniej urlopowej - pobieranie kwoty dodatku uzupełniającego (art. 30)
 • Usprawnienie mechanizmu obliczania kwot składników głównych w przypadku wystąpienia nieobecności nieusprawiedliwionej i usprawiedliwionej niepłatnej
 • Przywrócenie poprawności działania procesu naliczania kwoty świadczenia za nieobecność w oknie Kartoteka płacowa

 

Wersja 9.6.0

2015-04-10
 • Wykaz imienny należnych składek – dodanie opcji wydruku
 • Eksport do systemu Progman Finanse – optymalizacja sposobu wykazywania skł. na ubezpieczenie zdrowotne przy uwzględnieniu wypłat w systemie Progman Zlecone
 • Lista płac – optymalizacja wydruku
 • Godziny nocne – poprawienie mechanizmu pobierania z harmonogramu
 • GUS - wykazywanie danych dot. nieobecności pracowników
 • Średnia urlopowa – usprawnienie algorytmu naliczania
 • Aktualizacja formularzy: PIT-11 na 2015r.

Wersja 9.5.5

2015-02-23
 • Uaktualniono listę Urzędów Skarbowych właściwych dla osób zamieszkałych za granicą
 • Usprawniono obsługę wysyłki elektronicznej korekt rocznych za lata ubiegłe

Wersja 9.5.4

2015-02-17
 • Kartoteka płacowa  - poprawiono obsługę klawisza „Nalicz” w oknie kartoteki

Wersja 9.5.3

2015-02-09
 • Zbiorcza wysyłka deklaracji PIT-11 i PIT-40
 • Aktualizacja schematów XML wysyłki elektronicznej deklaracji PIT-11 na 2015 rok
 • Modyfikacja formularza Zaświadczenie o zarobkach pracujących emerytów
 • Modyfikacja listy Klasyfikacji budżetowej na 2015 rok
 • Modyfikacja wydruku Lista płac

Wersja 9.5.2

2015-01-19
 • Aktualizacja formularza PIT-40
 • Usprawnienie wydruku formularza PIT-11 i PIT-40
 • Nowy druk UPL-1 (4)
 • Nowy druk OPL-1 (3)
 • Wydruk Lista płac
 • Nowy typ identyfikatora osoby ubezpieczonej
 • Wskaźnik do wyliczenia ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy
 • Nowe kody tytułów ubezpieczeń

Wersja 9.5.1

2015-01-09
 • Elektroniczna wysyłka formularzy PIT-11 i PIT-40 za rok 2014 i 2015

Wersja 9.5.0

2014-12-24
 • Aktualizacja formularzy PIT-11, PIT-4R za rok 2014 oraz 2015
 • Modyfikacja okna przygotowania/wysyłki Raportu wykonywanego na podstawie art. 30 KN
 • Aktualizacja parametrów podatku i składek ZUS na 2015 rok
 • Aktualizacja słownika Klasyfikacja Zadaniowa na 2015 rok
 • Aktualizacja tabeli Wymiar czasu pracy
 • Umieszczenie Daty wydania w informacjach o Programie
 • Modyfikacja wydruku Zaświadczenie dla pracujących emerytów
 • Wydruk Lista płac – rozszerzenie pola wykazywania kwot
 • Potrącenia komornicze - modyfikacja

Wersja 9.4.1

2014-10-21
 • Pobieranie kodu licencji
 • Nowa opcja – Numer NIP do PIT
 • Mechanizm pobierania UPO - PIT-11/PIT-40
 • Wydruk UPO – Imię i nazwisko pracownika
 • PIT-11/PIT-40 – Informacja o liczbie wyświetlonych pracowników
 • Korekta formularzy PIT-11, PIT-40, PIT-4R na druku ORD-ZU
 • RP-7 – dodatkowe pozycje na wydruku
 • Rejestr list płac – nowa opcja
 • Nowa opcja w oknie Etat - Stażowy
 • Nowa opcja – naliczanie nadgodzin
 • Przelewy do US i ZUS
 • Zmieniono format numeracji wersji systemów linii Progman z dotychczasowego X.XXXX na następujący  X.X.X.
 • Dokonano rebrandingu nazwy oprogramowania linii Progman

Wersja 9.3004

2014-07-07
 • Wydruki, Nagroda jubileuszowa, Kopiowanie list płac, RP-7
 • Podstawy do chorobowego
 • Nagroda jubileuszowa
 • Wydruki
 • Średnia urlopowa
 • Wydruk RP-7
 • Usprawniono działanie Kreatora wyrównań
 • Parametry dodatkowe – nowa zakładka Wymiar czasu pracy
 • Modyfikacja wydruku Karta zasiłkowa
 • Automatyzacja naliczania odprawy emerytalnej
 • Modyfikacja sposobu  przeliczania 13-tki przy zmianie wymiaru etatu

Wersja 9.3000

2014-03-06
 • Modyfikacja wydruku Karta zasiłkowa
 • Automatyzacja naliczania odprawy emerytalnej
 • Modyfikacja sposobu  przeliczania 13-tki przy zmianie wymiaru etatu