• Komunikat

  W celu rejestracji zakupionego oprogramowania (bądź jego aktualizacji) prosimy o wprowadzenie informacji zawartych w „Umowie licencyjnej”, którą otrzymali Państwo w wiadomości na podany adres e-mailowy. Dane te obowiązują do czasu określonego w dokumencie ("data obowiązywania umowy").

Wersja 6.2.2

2020-09-04
 • Wyeliminowano błąd w numeracji Raportów dziennych
 • Poprawiono wydruk Raportu dziennego

 

Wersja 6.2.1

2020-08-28
 • Dodano możliwość ustalenia dziennej normy żywieniowej dla poszczególnych grup posiłkowych
 • Zmodyfikowano wydruk: Dekadówka, Zestawienie Wartości Odżywczych o nową kolumnę „%normy żywieniowej”
 • Utworzono nowy wydruk - Porównanie budżetu na wyżywienie i kosztów przygotowania
 • Poszerzono słowniki: grupy osób, rodzaje posiłków, grupy posiłkowe o znacznik „w użyciu”
 • Wprowadzono możliwość podglądu kosztów posiłków w oknie zapotrzebowania w raporcie dziennym
 • Dodano przycisk umożliwiający aktualizację danych słownikowych w raporcie dziennym
 • Rozbudowano zakładkę Liczba osób w raporcie dziennym o tabele z liczbą faktycznie wydanych posiłków
 • Słownik wartości odżywczych został zmodyfikowany o możliwość zdefiniowania dziennych norm żywieniowych
 • Słownik wartości odżywczych został przypisany do jednostki
 • Umożliwiono uwierzytelnianie za pomocą AD/LDAP
 • Poprawiono błąd występujący przy aktualizacji bazy danych

Wersja 6.1.6

2020-05-20
 • Uwzględniono uprawnienia użytkownika do rodzajów kontrahenta w Parametrach rozksięgowania
 • Wprowadzono mechanizm uwzględniania praw użytkownika do rodzajów kontrahenta, magazynów i jednostek podczas tworzenia wydruków i dokumentów
 • Słowniki wspólne: Grupy osób, Grupy towarów, Rodzaje operacji zostały przypisane do jednostki
 • Dostosowano wydruki w związku z przypisaniem słowników do jednostek
 • Dodano atrybut „rodzaj kontrahenta” w Kartotece Kontrahenci
 • Rozbudowano gałęź uprawnień: utworzono prawa do „Dane placówki (właściciela programu), poszerzono obszar Kontrahenci o „Eksport do pliku” oraz dodano nową pozycję w grupie Towary - „Poprawianie towarów innych użytkowników”

Wersja 6.1.4

2019-05-10
 • Poprawiono wydruk Raportu dziennego
 • Wyeliminowano nieprawidłowości w wyświetlaniu alergenów na Raporcie dziennym

Wersja 6.1.3

2019-04-04
 • W celu zapewnienia spójności uprawnień między systemami linii Progman, dodano możliwość określenia rodzajów kontrahentów w module kasowym
 • Dodano obsługę alergenów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności
 • Rozbudowano metody rozchodu o dodatkową LIFO (Last In First Out, co oznacza - ostatnie przyszło, pierwsze wyszło) – inaczej metodą najpóźniejszej dostawy
 • Wydruk raportu dziennego wzbogacono o dodatkową kolumnę "% kalorii na posiłek"
 • Uwzględniono uprawnienia Użytkowników do jednostek w oknie przygotowania plików JPK_MAG

Wersja 6.1.2

2018-12-24
 • Wyeliminowano błąd pojawiający się podczas importu bazy IŻŻ
 • Rozwiązano problem związany z „brakiem zbiorów” podczas nowej instalacji systemu

Wersja 6.1.1

2018-03-16
 • Do wydruku Stan towarów dodano pola filtra „Skrót/indeks” oraz „Pełna nazwa”.
 • Dodano nowe kolumny w kartotece Dokumenty.
 • Rozbudowano funkcjonalność zestawień własnych o możliwość przygotowania wydruków z pozycji dokumentów.
 • Rozszerzono mechanizm nadawania uprawnień do programu.

Wersja 6.1.0

2017-10-06
 • Umożliwiono import nowej wersji bazy Instytutu Żywności i Żywienia

Wersja 6.0.1

2017-03-01
 • Poprawiono mechanizm generowania JPK_MAG.
 • Zmodyfikowano sposób sortowania dokumentów na wydrukach przychodów i rozchodów.

Wersja 6.0.0

2016-08-26
 • Udostępniono opcję generowania Jednolitego Pliku Kontrolnego zgodnie ze schematem określonym przez Ministerstwo Finansów.

Wersja 5.9.1

2015-07-23
 • Poprawiono wyświetlanie danych kontrahenta na dokumentach magazynowych

Wersja 5.9.0

2015-07-07
 • Wprowadzono generowanie oraz drukowanie kodów kreskowych,
 • Podłączono zewnętrzny program do pomocy zdalnej – TeamViewer,
 • Pozostałe zmiany:
 • Dodano komunikat dotyczący wydruku Korekty stanów zerowych oraz korekty wartości,
 • Zmodyfikowano komunikaty pojawiające się podczas przeprowadzania inwentaryzacji oraz zamykania roku.

Wersja 5.8.0

2014-11-18
 • Dostosowano program do współpracy z Kolektorem Argox PA – 20,
 • Dokonano zmiany sposobu rejestracji nowych wersji programów,
 • Zmieniono format numeracji wersji systemów linii Progman z dotychczasowego X.XXXX na następujący X.X.X,
 • Dokonano rebrandingu nazwy oprogramowania linii Progman.

Wersja 5.7000

2013-10-28
 • Dodano nową opcję – Towar niepodzielny, umożliwiającą ewidencję artykułów magazynowych wyłącznie w pełnych jednostkach miary,
 • Wprowadzono funkcję tworzenia dokumentu przychodu/rozchodu na podstawie istniejących dokumentów magazynowych,
 • Umożliwiono wydruk kart towarów ze stanem większym od 0 lub z obrotami,
 • W kartotece Dokumenty dodano nową kolumnę Opis,
 • Wprowadzono opcję wyświetlania numeru kodu kreskowego na wydruku Stan towarów oraz Stany zerowe,
 • Wydruk Spisu z natury poszerzono o informację o magazynie.