• Komunikat

  W celu rejestracji zakupionego oprogramowania (bądź jego aktualizacji) prosimy o wprowadzenie informacji zawartych w „Umowie licencyjnej”, którą otrzymali Państwo w wiadomości na podany adres e-mailowy. Dane te obowiązują do czasu określonego w dokumencie ("data obowiązywania umowy").

Wersja 10.4.0

2021-10-08
 • Zwiększono ilość znaków w domyślnych opisach na wydrukach dla Upomnienia ("Tekst górny", "Tekst dolny-płatnik solidny", "Tekst dolny-płatnik zły”),
 • Poprawiono nazwę pola P_31 w JPK_V7,
 • Wyeliminowano nieprawidłowości występujące w momencie importu korekty pliku JPK_V7,
 • Poprawiono mechanizm eksportu JPK_V7K do XML.

Wersja 10.3.6

2021-08-04
 • Wyeliminowano problem z wymianą danych z systemem Kontrola budżetu/Zbiorczy VAT przy połączeniu HTTPS

Wersja 10.3.5

2021-07-30
 • Zaktualizowano nazwy kodów GTU zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, funduszy i polityki regionalnej z dnia 29 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U.2021.1179 z dnia 2021.06.30),
 • Zoptymalizowano funkcjonowanie pól P_53, P_12, P_44, P_45,
 • Zoptymalizowano funkcjonowanie parametru „Zaokrąglenie do pełnych złotych”,
 • Umożliwiono edycję oznaczeń do JPK w sytuacji, gdy dokument jest zaksięgowany w Finansach.

Wersja 10.3.0

2021-05-05
 • Umożliwiono przygotowanie korekty informacji VAT-UE (wzór 4 i 5),
 • Zaktualizowano wydruk korekty informacji VAT-UE zgodnie z rozporządzeniem zmieniającym rozporządzenie w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach i przemieszczeniach towarów w procedurze magazynu typu call-off stock Dz.U.2021.196 z dnia 2021.01.29,
 • Zmieniono źródło importu danych kontrahentów z bazy IPG na bazę GUS (REGON),
 • Dodano obsługę JPK_V7 zerowego,
 • Zoptymalizowano proces komunikacji z programem Kontrola Budżetu pod kątem wysyłki JPK_V7,
 • W kartotece jednostek dodano zakładkę o nazwie „Parametry jednostki” z parametrem „stosuj weryfikację progu kwotowego MPP dla dokumentów sprzedaży”,
 • Dodano komunikat o wymagalności adresu e-mail podczas generowania JPK_V7,
 • Dodano mechanizm weryfikacji poprawności nazwy jednostki, obecności nr NIP jednostki, obecności US podczas eksportu pliku JPK_V7 do pliku XML,
 • Zaktualizowano kod kraju dla Irlandii Północnej,
 • Rozbudowano gałąź uprawnień JPK o „Eksport do pliku XML”,
 • Przywrócono widoczność szablonu księgowania w dokumentach korekty, których dokument pierwotny dotyczy roku poprzedniego,
 • Poprawiono funkcjonowanie znacznika TIN podczas generowania pliku JPK_V7.

Wersja 10.2.6

2021-02-18
 • Wyeliminowano nieprawidłowości związane z błędnym oznaczaniem procesów w JPK_V7

Wersja 10.2.5

2021-02-03
 • Wyeliminowano nieprawidłowości podczas automatycznej aktualizacji
 • Umożliwiono poprawę części dotyczącej JPK i mechanizmu podzielonej płatności w dokumentach zaimportowanych do systemu Finanse
 • Dodano mechanizm automatycznego pobierania kwoty korekty rocznej do pól K44, K45 w JPK_V7
 • Usunięto nieprawidłowość związaną z uwzględnieniem części deklaracyjnej w JPK_V7K
 • Umożliwiono przygotowywanie VAT-UE pod korektę JPK_V7
 • Dodano możliwość zapisywania JPK z założonymi filtrami w oknie przygotowania
 • Udoskonalano proces ręcznego ustawiania Statusu JPK_V7 - dodano pole „data wysłania”
 • Rozbudowano gałąź uprawnień JPK o „Ustaw jako wysłane”
 • Zablokowano możliwość edycji pola „cel złożenia” w JPK_V7

Wersja 10.2.3

2020-12-10
 • Wprowadzono obsługę kodu kraju nadania TIN (możliwość zaznaczenia znacznika TIN w dokumencie)
 • W rejestrze zakupu poprawiono funkcjonowanie parametru „z uwzględnieniem pozycji dokumentów”
 • Poprawiono wyliczanie pola P_62 w JPK
 • Usprawniono proces generowania korekt JPK

Rozrachunki 10.2.0

2020-11-24
 • Dostosowano schemat pliku JPK_V7 w celu importu do systemów zewnętrznych
 • Umożliwiono eksport pliku JPK_V7 bez uwzględnienia kodu kraju nadania TIN
 • Poprawiono wydruk JPK_V7 uwzględniając Pole P_54 oraz proces TP
 • Dodano możliwość ustawienia ręcznie statusu informującego o eksportowaniu/wysłaniu pliku JPK_V7 do XML.
 • Zmodyfikowano wyliczanie niektórych pól w JPK_V7
 • Wyeliminowano nieprawidłowość związaną z przygotowaniem Rejestru Zakupu z wykorzystaniem parametru „z uwzględnieniem pozycji dokumentów”

 

Wersja 10.1.9

2020-11-10
 • Wyeliminowano nieprawidłowość związaną z uzupełnianiem NIP Kontrahenta w JPK_V7
 • Umożliwiono edycję pola P_39 „Wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym z poprzedniej deklaracji” w JPK_V7
 • Uaktywniono import JPK_V7 z zewnętrznych systemów z częścią deklaracyjną przygotowaną w groszach

Wersja 10.1.8

2020-10-30
 • Umożliwiono wydruk JPK_V7,
 • Dodano możliwość stworzenia z poziomu nowego JPK informacji VAT-UE,
 • Rozbudowano uprawnienia użytkownika,
 • Poprawiono walidację niektórych pól w części deklaracyjnej i ewidencyjnej JPK_V7,
 • Poprawiono nieprawidłowości w rejestrze zakupu,
 • Zaktualizowano matrycę stawek vat,
 • Wprowadzono obligatoryjność atrybutu Rodzaj kontrahenta poprzez dodanie parametru w menu Ustawienia>Parametry>Dodatkowe w zakładce Inne w sekcji Kontrahenci o nazwie „wymagaj podania rodzaju kontrahenta”.

Uwaga! Zalecamy, aby ostateczna wersja przygotowanego pliku JPK była wygenerowana w wersji 10.1.8.

Możliwość wysyłki do Kontroli Budżetu/Zbiorczego VAT będzie możliwa, gdy te programy będą zaktualizowane do wersji 3.1.0 (aktualizacja zaplanowana jest na dzień 05.11.2020).

Wersja 10.1.5

2020-10-01
 • Dodano funkcjonalność generowania pliku JPK_V7 wraz z możliwością jego podglądu i obsługą korekt
 • Umożliwiono eksport przygotowanego JPK_V7M/K do pliku xml (zgodnego z nową strukturą),
 • Umożliwiono import z systemów zewnętrznych JPK_V7M/K,
 • Rozbudowano rejestry sprzedaży o niezbędne oznaczenia związane z ewidencją dokumentów wg nowych zasad,
 • Wyeliminowano nieprawidłowość związaną z obsługą dokumentu wysłanego na drukarkę fiskalną.

Wersja 10.1.2

2020-08-24
 • Zaktualizowano wzór informacji VAT-UE(5) zgodnie Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26.06.2020 r. w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach i przemieszczeniach towarów w procedurze magazynu typu call-off stock

Wersja 10.1.1

2020-07-06
 • Poprawiono nieprawidłowości podczas aktualizacji bazy danych

Wersja 10.1.0

2020-06-30
 • Rozbudowano rejestr zdarzeń w systemie (dostępny w Narzędzia> Rejestr zdarzeń w systemie)
 • Dodano możliwość przypisania kodu GTU do towaru lub usługi
 • Dodano możliwość przypisania oznaczeń do JPK_V7M/K w dokumentach zakupu i sprzedaży
 • Zmodyfikowano wygląd okna obsługi dokumentów sprzedaży i zakupu
 • Zmieniono funkcjonowanie kartoteki JPK poprzez dodanie różnych wariantów
 • Poprawiono nieprawidłowości podczas zaznaczania dokumentów w generatorach naliczania odsetek i upomnień
 • Poprawiono widoczność rachunku bankowego w upomnieniach i wezwaniach do zapłaty
 • Wprowadzono szereg udogodnień optymalizujących pracę w programie
 • Przywrócono okno informujące o nowej aktualizacji programu
 • Zaktualizowano protokół TLS wymagany do wymiany danych z systemami Progman Kontrola budżetu oraz Progman Zbiorczy VAT do wersji 1.2 oraz zmieniono klucz szyfrowania na nowy o długości 2048 bajtów

Wersja 10.1.0

2020-06-30
 • Rozbudowano rejestr zdarzeń w systemie (dostępny w Narzędzia> Rejestr zdarzeń w systemie)
 • Dodano możliwość przypisania kodu GTU do towaru lub usługi
 • Dodano możliwość przypisania oznaczeń do JPK_V7M/K w dokumentach zakupu i sprzedaży
 • Zmodyfikowano wygląd okna obsługi dokumentów sprzedaży i zakupu
 • Zmieniono funkcjonowanie kartoteki JPK poprzez dodanie różnych wariantów
 • Poprawiono nieprawidłowości podczas zaznaczania dokumentów w generatorach naliczania odsetek i upomnień
 • Poprawiono widoczność rachunku bankowego w upomnieniach i wezwaniach do zapłaty
 • Wprowadzono szereg udogodnień optymalizujących pracę w programie
 • Przywrócono okno informujące o nowej aktualizacji programu
 • Zaktualizowano protokół TLS wymagany do wymiany danych z systemami Progman Kontrola budżetu oraz Progman Zbiorczy VAT do wersji 1.2 oraz zmieniono klucz szyfrowania na nowy o długości 2048 bajtów

Wersja 10.0.0

2019-12-10
 • Zaktualizowano wzory deklaracji VAT-7 zgodnie z Rozporządzeniem rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 października 2019 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz.U. 2019 poz. 2104)
 • Dodano obsługę nowej wersji struktury logicznej Jednolitego Pliku Kontrolnego dla faktur VAT - JPK_FA(3)
 • Wyeliminowano problem z brakiem widoczności obrotów na koncie rozrachunkowym kontrahenta
 • Przywrócono możliwość pobierania kontrahentów z LEX IPG
 • Przywrócono prawidłowe nazewnictwo podczas drukowania dokumentu PWO (potwierdzenia wniesienia opłaty)
 • Zmieniono szatę graficzną

 

Uwaga!

Do poprawnej pracy systemu konieczna jest biblioteka Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable Package. Do pobrania: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=26999

Wysyłka deklaracji VAT-7 do programów: Kontrola Budżetu/Kontrola Budżetu Premium/Zbiorczy VAT możliwa będzie po aktualizacji ich do wersji 2.5.3. Wersja ukaże się na stronie już niebawem.

Wersja 9.1.2

2019-11-05
 • Realizując zapisy Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2018.2174) wprowadzono możliwość oznaczenia faktur sprzedaży przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności
 • Poprawiono czytelność pola „numer” na wydruku dokumentu korygującego

 

Uwaga! Wzory deklaracji VAT-7 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 października 2019 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz.U.2019.2104) zostaną zaktualizowane w kolejnej wersji programu.

Wersja 9.1.1

2019-07-31
 • Dostosowano oznaczenia literowe do stawek VAT w ramach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U.2019.816)

Wersja 9.1.0

2019-06-26
 • Dodano obsługę nowej wersji struktury logicznej Jednolitego Pliku Kontrolnego dla faktur VAT - JPK_FA(2)
 • Wprowadzono opcję uzupełniania luk w numeracji przy automatycznym nadawaniu kodu kontrahenta
 • Ograniczono prezentowanie danych na zestawieniach związanych z Kontrahentami, do których użytkownik ma uprawnienia

Wersja 9.0.6

2019-04-04
 • Dodanno nową kategorię w uprawnieniach użytkowników - parametry dodatkowe
 • Uwzględnienie praw użytkownika do jednostek w oknie Informacja z organu prowadzącego
 • Ukrycie danych teleadresowych przy próbie zapisu kontrahenta z adresem podobnym do już istniejącego w bazie
 • Przeniesienie pola adresu serwera do połączenia z systemem Progman Kontrola budżetu/Zbiorczy VAT do menu Ustawienia > Parametry > Dodatkowe – zakładka Inne
 • Uwzględnienie praw użytkownika przy zmianie grupy kontrahentów
 • Automatyczne nadawanie kolejnego kodu kontrahenta przy równoległej pracy użytkowników
 • Poprawiono wyświetlanie uprawnień na wydruku Informacje nt. konta użytkownika

Wersja 9.0.5

2019-02-12
 • Uwzględnienie w oknie kartoteki JPK uprawnień użytkownika do jednostek
 • Rozwiązano problem z wczytywaniem JPK

Wersja 9.0.1

2018-12-17
 • Rozwiązano problem z wysyłką deklaracji VAT
 • Dodano opcję tworzenia użytkownika na podstawie istniejącego
 • Usunięto błąd przy generowaniu deklaracji VAT-7K

Wersja 8.9.0

2018-10-08
 • Dodano formularz oraz kompleksową obsługę informacji VAT-UE
 • Zoptymalizowano obsługę praw użytkowników dla deklaracji VAT

Wersja 8.8.0

2018-09-17
 • Zaktualizowano wersję formularzy elektronicznych dla deklaracji VAT-7(18) i VAT-7K(12)
 • Dodano VAT-ZD(1) - zawiadomienie o skorygowaniu podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego
 • Poprawiono wyświetlanie informacji na wydruku korekty deklaracji VAT-7 wpisanych w części B załącznika ORD-ZU (uzasadnienie przyczyn korekty deklaracji)

Wersja 8.7.1

2018-08-07
 • Wyeliminowano błąd pojawiający się podczas wczytywania pliku JPK z zewnętrznego programu

Wersja 8.7.0

2018-08-02
 • Zaktualizowano wzory deklaracji VAT-7 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz.U.2018.856)

Wersja 8.6.2

2018-07-20
 • Uszczegółowiono parametr „inne wchodzą do deklaracji VAT-7”
 • Poprawiono uzupełnianie danych jednostki na korekcie JPK_VAT
 • Usystematyzowano numerację korekt JPK_VAT
 • Wyeliminowano błąd podczas automatycznego pobieranie licencji przy legalizacji programu

Wersja 8.6.1

2018-02-15
 • Dodano opcję wyliczenia korekty podatku naliczonego od pozostałych nabyć. Po wprowadzeniu w zakładce Współczynniki sprzedaży w kartotece Jednostki rzeczywistych wartości współczynnika struktury sprzedaży oraz prewspółczynników i wybraniu przycisku Oblicz program wyliczy kwotę korekty podatku naliczonego od pozostałych nabyć. Korekta zostanie uwzględniona automatycznie w deklaracji VAT-7 oraz JPK_VAT przygotowanych w styczniu roku następnego.

Wersja 8.6.0

2018-02-06
 • Dodano obsługę nowej wersji struktury logicznej Jednolitego Pliku Kontrolnego dedykowanego dla ewidencji VAT – JPK_VAT(3).
 • Dodano pole e-mail w zakładce Informacje o jednostce oraz menu Ustawienia > Parametry > Dane placówki (właściciela programu) w celu uzupełnienia nowego, nieobowiązkowego elementu Email w JPK(3).
 • Poprawiono błędne prezentowanie dokumentów obliczanych z użyciem prewspółczynnika i bez niego dla pozycji z identyczną stawką VAT i z tym samym rodzajem zakupu.
 • Uwzględniono zmianę formy prawnej firmy Wolters Kluwer z SA na Sp. z. o.o.

Wersja 8.5.7

2017-11-23
 • Umożliwiono wysyłkę deklaracji VAT poprzez system e-Deklaracje.
 • Wyeliminowano problem z przygotowaniem korekty  do deklaracji VAT-7 przy wyłączonej opcji „współpraca z programem Kontrola Budżetu/Zbiorczy Vat”.
 • Poprawiono mechanizm zaokrągleń w celu wyeliminowania różnic groszowych między deklaracją VAT-7 oraz rejestrami.

Wersja 8.5.6

2017-11-10
 • Poprawiono wysyłkę Informacji VAT-27 uzupełnianych ręcznie.

Wersja 8.5.5

2017-11-06
 • Wprowadzono zmianę sposobu prezentowania danych w menu Wydruki >> VAT jako strukturę zagnieżdżoną z deklaracją VAT-7 jako elementem nadrzędnym i informacją VAT-27 jako elementem podrzędnym.
 • Dodano obsługę wysyłki informacji VAT-27 do systemu Kontrola Budżetu/Zbiorczy VAT.
 • Umożliwiono eksport wszystkich dokumentów do pliku xml za podany przedział czasu.
 • Rozszerzono import dokumentów z pliku xml o możliwość wskazania konkretnej grupy.
 • Dodano drukowanie danych osoby wystawiającej na nocie odsetkowej.
 • Eksport informacji VAT-27 do pliku xml.
 • Wyeliminowano różnice groszowe między rejestrami a deklaracją VAT-7.

Wersja 8.5.4

2017-10-06
 • Wyeliminowano problem z kasowaniem pozycji dokumentów korygujących.

Wersja 8.5.3

2017-08-09
 • Dodano opcję tworzenia korekty do istniejącego dokumentu korygującego.
 • Na podsumowaniu rejestru zakupu z podziałem na stawki VAT wyodrębniono pozycje przeliczone prewspółczynnikiem.
 • Uaktualniono wzory deklaracji VAT-7K(11) oraz VAT-7D(8).
 • Dodano kod kraju w kartotece Kontrahenci.
 • Zwiększono ilość znaków w polu ulica w Danych sprzedawcy.
 • Uaktualniono dane teleadresowe firmy Wolters Kluwer Polska SA.

Wersja 8.5.2

2017-07-06
 • Dostosowano program do komunikacji z systemem e-Deklaracje z wykorzystaniem wyższej wersji protokołu - TLS 1.2.

Wersja 8.5.1

2017-06-23
 • Poszerzono wydruk rejestru zakupu o kwotę netto przeliczoną współczynnikiem i prewspółczynnikiem.
 • Naprawiono mechanizm importu dokumentów.
 • Usprawniono mechanizm generowania pliku JPK_VAT.
 • Poprawiono sposób wyświetlania adresu kontrahenta na rejestrze zakupu.

Wersja 8.5.0

2017-05-25
 • Dodano druk informacji VAT-27.
 • Poprawka wydruku uprawnień użytkowników.
 • Dodano identyfikator deklaracji VAT-7 wysłanej do Ministerstwa.
 • Modyfikacja wyświetlania numeru na wydruku dokumentu korekty.

Wersja 8.4.0

2017-05-19
 • Dodano możliwość zdefiniowania kilku prewspółczynników.
 • Aneksy do umów w zamówieniach publicznych.
 • Dodano informację o kwocie wykorzystanych środków w rejestrze zamówień publicznych.

Wersja 8.3.10

2017-05-10
 • Dostosowano program do aktualnej struktury bazy danych.

Wersja 8.3.9

2017-05-08
 • Dostosowano program do aktualnej struktury bazy danych.

Wersja 8.3.8

2017-04-04
 • Dodano kod weryfikacyjny do wydruku jednostkowej deklaracji VAT-7 wysłanej do systemu Kontrola Budżetu Premium/ Zbiorczy VAT.
 • Wprowadzono kontrolę wersji protokołu transmisji z systemem Kontrola Budżetu Premium/ Zbiorczy VAT.

Wersja 8.3.7

2017-03-23
 • Umożliwiono drukowanie zerowego rejestru zakupu.
 • Zaktualizowano kurs euro dla zamówień publicznych.
 • Poprawiono łączność z programem Kontrola budżetu i Zbiorczy VAT.

Wersja 8.3.5

2017-02-24
 • Poprawiono mechanizm generowania JPK uwzględniając dokumenty ujęte w rejestrach według daty potwierdzenia.
 • Dostosowano strukturę bazy do najnowszych wersji programów Progman Kontrola Budżetu Premium/Kontrola Budżetu/Zbiorczy VAT oraz serwera SKO.

Wersja 8.3.4

2017-02-22
 • Dostosowano strukturę bazy do najnowszych wersji programów Progman Kontrola Budżetu Premium/Kontrola Budżetu/Zbiorczy VAT oraz serwera SKO.

Wersja 8.3.3

2017-02-17
 • Uaktywniono wysyłkę Deklaracji VAT-7 do Progman Kontrola Budżetu Premium / Zbiorczy VAT
 • Wyeliminowano zgłoszone nieprawidłowości przy obsłudze JPK_VAT(2).
 • Dodano opcję wprowadzenia korekty podatku naliczonego w oknie generowania JPK_VAT(2). (Uwaga! W oknie edycji deklaracji VAT-7 wartości te należy uzupełnić niezależnie).
 • Wyeliminowano różnice w zgodności pomiędzy rejestrem zakupu/sprzedaży a JPK_VAT.

Wersja 8.3.2

2017-02-10
 • Udostępniono obsługę JPK_VAT(2).
 • Umożliwiono kilkukrotne wskazanie dowolnego tekstu w masce numeracji dokumentów.
 • Dodano możliwość zdefiniowania oddzielnego formatu numeracji dla dokumentów korygujących.

Wersja 8.3.1

2016-12-30
 • Umożliwiono import JPK_VAT z zewnętrznych systemów do deklaracji VAT-7
 • Udostępniono zapis deklaracji VAT-7 do pliku XML

Wersja 8.3.0

2016-12-01
 • Zaktualizowano wzory deklaracji VAT-7 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług

Wersja 8.2.3

2016-09-26
 • Aktualizacja struktury bazy danych.
 • Modyfikacja uprawnień Użytkowników programu.

Wersja 8.2.2

2016-09-19
 • Uaktualnienie struktury bazy danych w związku z generowaniem pliku JPK
 • Poprawienie struktury pliku JPK w odniesieniu do daty sprzedaży

Wersja 8.2.1

2016-08-11
 • Dosotosowanie wersji do struktury bazy danych.

Wersja 8.2

2016-08-10
 • Wyeliminowano problem przenoszenia kwoty nadwyżki podatku z poprzedniej deklaracji VAT-7.
 • Poprawiono mechanizm eksportu dokumentów do systemu Progman Finanse.
 • Zaktualizowana stawki odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych. Na podstawie obwieszczenia Ministra Rozwoju z dnia 7 stycznia 2016 r. (M.P. z 2016 r., poz. 43, poz. 601) ich  wysokość wynosi 9,50% w stosunku rocznym.

Wersja 8.1.0

2016-03-09
 • Zaktualizowano wzory deklaracji VAT zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług
 • Wyeliminowano problem z aktualizacją systemu z wersji 7.9.0 do 8.0.0. w przypadku, gdy pierwszym aktualizowanym programem był system Progman Finanse

Wersja 8.0.0

2016-02-03
 • Uwzględniono nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług w kwestii prewspółczynnika.
 • Rozszerzono sposób weryfikacji danych podatnika przy przygotowaniu i wysyłce deklaracji VAT-7.
 • Poprawiono wprowadzanie kwot ujemnych w dokumentach zakupu.

Wersja 7.9.1

2015-09-25
 • Dostosowano mechanizm wysyłania deklaracji Vat-7(15) do wrześniowej zmiany schematu XSD, odpowiedzialnego za wymianę danych z serwisem e-Deklaracje.

Wersja 7.9.0

2015-08-19
 • Zaktualizowano wzory deklaracji VAT zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz.U.2015.914),
 • Dodano formularz ORD-ZU - uzasadnienia przyczyn korekty deklaracji VAT.

Wersja 7.8.2

2015-04-07
 • Umożliwiono import dokumentów zakupu z poziomu systemu Progman Finanse wg daty wykonania usługi/dokonania

Wersja 7.8.1

2014-12-23
 • Wprowadzono możliwość wpisania większej liczby znaków w polu dotyczącym pełnej nazwy jednostki.
 • Zoptymalizowano proces eksportu/importu grup CPV w kartotece Zamówienia publiczne.
 • Zwiększono liczbę wyświetlanych znaków w kolumnie numer dokumentu na wydruku Rejestr zakupu.
 • Wyeliminowano nieprawidłowe wyświetlanie kwot na zestawieniach w subkartotece Zamówienia wg grup CPV.
 • Rozwiązano problem z przenoszeniem dokumentów do Poczekalni w systemie Finanse, mimo przypisanego konta kontrahenta.

Wersja 7.8.0

2014-10-01
 • Zmieniono i zoptymalizowano kartoteki zamówień publicznych.
 • Wprowadzono słownik progów zamówień publicznych.
 • Dodano nowe zestawienie - Wydruk pomocniczy do sprawozdania ZP-SR.
 • Wprowadzono nowy wydruk – Zestawienie zamówień publicznych.
 • Uwzględniono prawa nadane Użytkownikom podczas korzystania z kartoteki Kontrahenci z poziomu dokumentów.
 • Dokonano zmiany sposobu rejestracji nowych wersji programów.
 • Zmieniono format numeracji wersji systemów linii Progman z dotychczasowego X.XXXX na następujący X.X.X.
 • Dokonano rebrandingu nazwy oprogramowania linii Progman.

Wersja 7.7007

2014-07-02
 • Dostosowano proces aktualizacji programu do zmian technologicznych wprowadzonych w systemie Finanse

Wersja 7.7006

2014-06-11
 • Zmodyfikowano nazewnictwo oraz rozmieszczenie poszczególnych pól dostępnych z poziomu okna Obsługa dokumentu zakupu,
 • Wprowadzono automatyczne obliczanie deklaracji VAT w zakresie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu usług oraz importu towarów,
 • Zmodyfikowano sposób prezentowania w rejestrze oraz deklaracji VAT dokumentów zakupu w zakresie odwrotnego obciążenia,
 • Umożliwiono ujęcie dokumentów zakupu w rejestrze oraz deklaracji vat wg daty wykonania usługi,
 • W zakładce Rejestr zamówień, w kartotece Zamówienia publiczne, wprowadzono opcję pozwalającą na zakończenie realizacji danego zamówienia,
 • Dodano możliwość przenoszenia oznaczonych dokumentów zakupu miedzy grupami,