• Komunikat

  W celu rejestracji zakupionego oprogramowania (bądź jego aktualizacji) prosimy o wprowadzenie informacji zawartych w „Umowie licencyjnej”, którą otrzymali Państwo w wiadomości na podany adres e-mailowy. Dane te obowiązują do czasu określonego w dokumencie ("data obowiązywania umowy").

Wersja 7.6.0

2020-08-31
 • Wprowadzono obsługę wielu jednostek w ramach zespołu poradni;
 • Zaktualizowano grupy wiekowe;
 • Zaktualizowano słowniki danych na potrzeby nowego SIO;
 • Rozbudowano wydruki o podział na typy szkół i klasy;
 • Naprawiono błędy w module Rejestracja;
 • Powiązanie 3 pracowników między modułem Druki a modułem Rejestr;
 • Usunięto problem z brakiem widoczności numerów telefonów;
 • Poprawiono przypisanie klas 0 i P dla zerówki i oddziałów przedszkolnych;

Wersja 7.5.0

2019-12-30
 • wprowadzono możliwość generowania wydruków w oparciu o wskazaną szkołę petenta;
 • wprowadzono możliwość wskazania miejsca przeprowadzenia form pomocy;
 • rozbudowano wydruk wystawionych orzeczeń i opinii;
 • wprowadzono powiązanie rejestru wniosku ze zgłoszeniami;
 • wprowadzono nowe słowniki SIO; 

 

 

 

 

Wersja 7.4.0

2019-09-30
 • Rozbudowano moduł Rejestracja o godziny pracy pracownika – Rejestracja>Ustawienia>Godziny pracy;

 • Zbiorczy raport pracy – rozbudowano o inne badania i poprawiono zliczanie danych;

 • Wprowadzony nowy zakres pomoc grupowa - personalna rozbudowano o zliczanie statystyk;

 • Rejestr wydanych orzeczeń i opinii rozbudowano o rodzaj wydanego dokumentu;

 • Umożliwiono generowanie opinii w sprawie o możliwość potrójne edycji opinii;

 • Włączenie zliczania wszystkich szarych pól w tabelach SIO;

 • Dodano badania Johansena jako badania inne;

 • W module Pracownicy dodano słownik stanowisk, który powiązany został z Drukami orzeczeń i opinii;

 • Wprowadzono nowy wydruk Liczba orzeczeń i opinii bez badań i badania inne - raport całościowy z podziałem na klasy;

 • Wprowadzono raport zbiorczy w oparciu o typy szkół;

Wersja 7.3.1

2019-07-19

Data wydania: 2019-07-19

 • Dodanie dodatkowego elementu pomocy grupowej pozwalającego na ewidencjonowanie pomocy grupowej ze wskazaniem dzieci z imienia i nazwiska;
 • Dodanie dodatkowych pól pozwalających wprowadzać do 3 pracowników jednocześnie w opiniach i orzeczeniach;
 • Wprowadzono pole „Data i godzina wylogowania” w logach logowań do programu;
 • Wprowadzono w pozycji słownikowej szkół pole typ szkoły wg pozycji słownikowej SIO;
 • Naprawiono błąd w module Zgłoszenia usprawniający dodawanie i kasowanie zgłoszeń;
 • Zmiana podstawy prawnej w polu sprzeciwu przetwarzania danych osobowy;
 • Zmiana podstawy prawnej w wybranych orzeczeniach i opiniach;
 • Naprawiono błąd przy kasowaniu opinii;
 • Naprawiono wydruk do systemu SIO generowany w oparciu o podział na klasy i wskazane przedziały czasowe;

Wersja 7.3.0

2018-11-30
 • Aktualizacja druków opinii do obowiązujących wymogów prawnych;
 • Rozbudowano pola wydruków do SIO o podział na klasy;
 • Rozbudowano funkcjonalność modułu Rejestracja o możliwość dodawania nowych zgłoszeń;
 • Powiązano moduł Rejestracja z modułem Zgłoszenia;
 • Dostosowano nazewnictwo SIO przy orzeczeniach;
 • Poprawiono mechanizm blokowania haseł;
 • Naprawiono błąd mechanizmu Rejestracja;
 • Przygotowano system do prowadzenia pomocy bezpośredniej w grupach personalnych.

Wersja 7.2.2

2018-05-24
 • dodanie druku opinii o zindywidualizowanej ścieżce kształcenia;
 • zmiana mechanizmu pobierania licencji;

Wersja 7.2.1

2017-11-14
 • Poprawa wyświetlania zaleceń druczków w module klienci;

Wersja 7.2.0

2017-11-10
 • Aktualizacja druków opinii oraz orzeczeń do nowym wymogów prawnych;
 • Rozbudowano pola kreatora druków orzeczeń i opinii o dodatkowe pola;
 • Usprawniono funkcjonalność modułu Rejestracja o dodatkowe informacje przy umawianym spotkaniu;
 • Usprawniono wyświetlanie nazw modułów w nawigacji programu;

Wersja 7.1.2

2017-07-17

- usunięcie błędu wydruku raportów pracy pracownika;
- aktualizacja numerów telefonów;

Wersja 7.1.1

2017-05-29
 • Usprawnienie modułu Rejestracja. 

Wersja 7.1.0

2017-04-28
 • Wprowadzono możliwość dodawania dyżurów w szkołach dla pracowników z poziomu Rejestracja wraz z zestawieniem w formie wydruku;
 • powiązanie druków Opinia, Orzeczenie z rejestrem opinii i orzeczeń;
 • rozbudowa wydruku "Spis klientów wg badań" o nowe kolumny pesel i klasa;
 • Rozbudowa wydruku "Zbiorczy raport klientów" – o nowe kolumny: klasa i grupa wiekowa;
 • Ochrona danych osobowych - rozbudowa do modułu Rejestracja;
 • Moduł Klienci dodano zakładkę „Notatka do badań”;
 • Moduł Klienci dodano pole wyboru „Inne badanie wstępne”;
 • w Rejestracja dodano sortowanie usprawniające wyświetlanie pracowników wg określonej kolejności;
 • rozbudowany dymek przy umawianym spotkaniu w module rejestracji;

Wersja 7.0.1

2016-10-14
 • Przywrócono funkcjonalność pola telefon domowy oraz adres e-mail w zakładce Klienci.

Wersja 7.0.0

2016-09-28

Opis zmian w programie Progman Poradnia P-P (między wersjami 6.9.0 a 7.0.0)

 • Wprowadzono możliwość definiowania uprawnień dla grup pracowników w module zakładania kont i uprawnień do programu;
 • W module KLIENCI uzupełniono rejestrowanie klienta o informacje związane z wymogami ochrony danych osobowych, kto kiedy i na jakiej podstawie wprowadzał dane do kartoteki itp.;
 • W module KLIENCI wprowadzono rejestr udostępnień danych klienta itp.;
 • Usprawniono generowanie wydruków Spis klientów wg badań, Spis klientów wg badań pomocy bezpośredniej, Spis klientów wg badań pomocy grupowej o możliwość hurtowego zaznaczania listy badań;
 • Na prośbę klientów poszerzono godziny pracy poradni w module Rejestracja od 7.00 do 22.00;
 • Rozbudowano możliwość generowania wydruków Zbiorczy raport pracy o znacznik „Razem”. Pozwala on na generowanie jednej zbiorczej tabeli prowadzonych w poradni działań podejmowanych przez pracowników;
 • Wprowadzono dwa nowe wydruki:
  • Raport dotyczący pierwszego wprowadzania danych osobowych;
  • Rejestr udostępnień danych osobowych;
 • Poprawiono mechanizmy generowania i przygotowywania wydruków;
 • Poprawiono funkcjonalność zakładki Pliki w module KLIENCI;
 • Usprawniono wgląd do Archiwum modułu REJESTR dla ewidencjonowanych w latach poprzednich opinii;

Wersja 6.9.1

2016-01-25
 • w module Rejestracja wprowadzono „dymek” pokazujący charakter umówionego spotkania wraz z wprowadzoną notatką;
 • poprawiono zasady uprawnień dotyczących dostępu do modułu Archiwum;

Wersja 6.9.0

2015-12-23
 • Rozbudowano słownik form pomocy bezpośredniej o dodatkowe pozycje. Zmiany widoczne w kreatorze i wydrukach;
 • W module REJESTRACJA wprowadzono możliwość wprowadzania ustawienia jednego spotkania dla dwóch pracowników;
 • W module REJESTRACJA usprawniono rejestrowanie nowego klienta o dodatkowe dane kontaktowe;
 • Usprawniono generowanie wydruków Spis klientów wg badań i pomocy bezpośredniej o możliwość filtrowania danych z uwzględnieniem wybranego pracownika;
 • W oknie głównym KLIENCI wprowadzono kolumnę umożliwiającą sortowanie klientów po dacie przeprowadzonych badań;
 • Zmieniono zasadę uprawnień do danych pracownika. Selektywny dostęp pozwala na nadawanie uprawnień do oglądania bądź blokowania wyświetlania danych o innym pracowniku.
 • Usprawniono moduł ZGŁOSZENIA o wyszukiwanie w archiwum klientów z lat poprzednich;
 • W ramach form pomocy bezpośredniej wprowadzono kreator spotkania z rodzicami;
 • W module REJESTRY wprowadzona została nowa funkcjonalność: Rejestracja wniosków od rodzica wraz z archiwum.
 • W module REJESTRACJA przy rejestracji nowego spotkanie klienta z listy, dodano możliwość wyszukiwania w archiwum z lat poprzednich wraz z możliwością przypisywania do bieżącego roku szkolnego;
 • Poprawiono wzór szablonu „Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego”;
 • W module REJESTRACJA przy ustalaniu terminu spotkania wprowadzono pola wyboru rodzaju spotkania.

Wersja 6.8.1

2015-07-07
 • Poprawiono wydruk szablonu "Opinia po badaniach"
 • Wprowadzono mechanizm informujący o nowej wersji programu

Wersja 6.8.0

2015-06-12
 • Wprowadzono na potrzeby SIO obligatoryjną opcję zliczania liczby petentów poradni z uwzględnieniem pomocy grupowej dla tabeli PPP 6 ,
 • W module Klienci >> Badania wprowadzono na potrzeby statystyczne z zachowaniem wymaganych zasad dla potrzeb SIO rozróżnienie orzeczeń: z niepełnosprawnością ruchową i afazją oraz z autyzmem i zespołem Aspergera,
 • Zmieniono wydruk „spis klientów wg badań” z uwzględnieniem możliwości wyboru orzeczeń d la petentów tylko z niepełnosprawnością ruchową, tylko z afazją oraz tylko z autyzmem i tylko z zespołem Aspergera,
 • Dokonano przebudowy w module Klienci >> Druki. Rozdzielono kreator nowego druku opinii, orzeczenia i informacji na trzy odrębne przyciski. D odano nowe szablony druku informacji o wynikach diagnozy, wprowadzono szablony opinii w sprawie wraz z podstawa prawną,
 • W module Klienci >> Druki wybierając odpowiedni rodzaj druku wprowadzono na liście druków danego klienta w kolumnie „Typ badania” pełną informację o rodzaju wystawionego zaświadczenia,
 • W module Zgłoszenia na potrzeby ułatwienia ewidencji dodano funkcjonalność kopiowania danych petenta z modułu Archiwum,
 • Dodano nową funkcjonalność, resetowania ustawień w przypad ku zablokowania dostępu do ba zy,
 • Przebudowano krea tor o nazwie „Opinia w sprawie” powiększając pole edycji.
 • Dodano nowy druczek w module Druczki o nazwie Wniosek o przekazane teczki.
 • Dokonano naprawy filtrowania przy aktywnym module Klienci >> Pomoc bezpośrednia

Wersja 6.7.0

2014-11-18
 • Zmiana sposobu rejestracji (legalizacji) nowych wersji programów
 • Poprawienie błędu związanego z przydzielaniem numeru ID (dodawanie nowego rekordu w module Klienci, występującego podczas pracy sieciowej.
 • W module Badania dodano możliwość ewidencji nowych zdarzeń: Informacje o wynikach diagnozy, Wstępne przesiewowe badania ortoptyczne,  Diagnoza Warnkego, Badania SI oraz Badanie logopedyczne.
 • W zakładce Dysfunkcje dodano możliwość zaznaczenia u klienta występowania nowych dysfunkcji w postaci Zaburzeń zachowania oraz ADHD.
 • Nowe zdarzenie zostały uwzględnione w raportach (wydrukach): Spis klientów wg badań oraz Lista klientów z dysfunkcjami.

Wersja 6.6002

2013-07-01
 • Nowy wydruk - Rejestr klientów SIO (raport dla badań i pomocy bezpośredniej)
 • Nowa dysfunkcja - Choroba przewlekła

 • Dostosowanie programu Poradnia P-P do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01 lutego 2013 r.:
  • Stworzenie nowego generatora wydruku oraz dodanie nowego wzoru wydruku Opinie po badaniach.
  • Dodanie nowego pola w module ewidencji danych klientów – Numer i seria dokumentu oraz dodano mechanizm informujący uzupełniniu pola numer PESEL.
  • Dodanie nowej kolumny PESEL w modułach: Klienci, Zgłoszenia, Rejestr Orzeczeń i Rejestr Opinii.
  • Dane dotyczące numeru PESEL zostały uwzględnione na wydrukach dotyczących raportów i zestawień statystycznych, a także na wydrukach orzeczeń i opinii.
 • Wydruk Wykaz alfabetyczny dzieci i młodzieży…, rozbudowany o możliwość generowania raportu w dowolnym okresie czasowym, określanym przez użytkownika systemu Poradnia P-P.
 • Dodanie mechanizmu informującego klienta o wersji dostępnie na stronie ProgMan.