• Komunikat

  W celu rejestracji zakupionego oprogramowania (bądź jego aktualizacji) prosimy o wprowadzenie informacji zawartych w „Umowie licencyjnej”, którą otrzymali Państwo w wiadomości na podany adres e-mailowy. Dane te obowiązują do czasu określonego w dokumencie ("data obowiązywania umowy").

Wersja 7.7.7

2022-05-16
 • nadanie uprawnienia do usuwania zrealizowanych spotkań (terminów w module Rejestracja) dla użytkowników z uprawnieniami administrator;

Wersja 7.7.6

2022-04-22
 • usunięcie błędu z brakiem możliwości drukowania druków klienta;
 • usunięcie błedu przesuniętych ikonek w rejestrze wniosków;

Wersja 7.7.5

2022-04-08
 • usunięcie błędu w uprawnieniach do kasowania terminów spotkań;
 • dodanie blokady uruchamiania programu przy uruchamianiu programu z wyższym numerem bazy danych;
 • dodanie opcji wywołanie okna zmiany hasła dla użytkowników innych niż administrator;
 • usunięcie błędu zachowania okna słownikowego szkoły przy dodawaniu nowego klienta;
 • dodanie filtru okna słownikowego szkoły/przedszkola;
 • rozbudowa możliwości edycja listy szkół - dane teleadresowe;
 • kosmetyczne zmiany wizerunkowe w oknie Klienci, Rejestracja, Zgłoszenia;
 • moduł Klienci –  zakładka Orzeczenia - zmiana nazwy przycisku w polu orzeczeń;
 • moduł Klienci – nowa zakładka "Informacje o dziecku" z możliwością wydruku;
 • moduł Klienci – dodano funkcję drukowania opisu badania danego specjalisty;
 • moduł Klienci – zwiększenie limitu znaków w formularzu kreatora druków;
 • moduł Klienci –  zakładka Badania - "Nowy" automatyczna kontynuacja dla takich samych rodzajów badań u tego samego specjalisty;
 • moduł Klienci –  zakładka Badania - pomoc bezpośrednia - dodanie kolumny rodzaj pomocy bezpośredniej do danego rekordu zdarzeń;
 • moduł Pracownicy – nowe okno dziennika pracy specjalistów z wykazem dni i godzin pracy oraz opcją druku;
 • moduł Rejestracja – zmiana pola spotkanie z rodzicami (wyłączenie pól rodziców, wymaganych do uzupełnienia);
 • moduł Rejestracja – harmonogram spotkań - dodano kolumnę numer telefonu petenta widoczną w harmonogramie oraz na wydruku;
 • moduł Rejestracja – zmiana pola umawiania spotkań dla nauczycieli, rodziców;
 • moduł Rejestracja - menu kafelka – przesunięcie umiejscowienia menu wyboru zmiany terminu badania;
 • moduł Rejestracja - zachowanie kafelka przy odwołaniu spotkania, usprawniono umawianie spotkań na terminach odwołanych dla innych petentów;
 • moduł Rejestracja – naprawa błędu przy wyszukiwaniu nazwisk z ogonkami;
 • moduł Zgłoszenia – dodanie tabeli z wykazem terminów umówionych spotkań dla danego dziecka;
 • moduł Zgłoszenia - powiązanie przyjmującego zgłoszenie z użytkownikiem systemu, funkcja dla widoczna przez administratora;
 • moduł Wydruki - poprawa wydruku Lista klientów - księga główna;
 • moduł Wydruki - nowe terapie i badanie;
 • moduł Wydruki – dodanie do tabeli rozróżnienie ilości przeprowadzonych spotkań wg dzieci/ilości spotkań/kontynuacji;
 • moduł Pomocy grupowej - dodać nowe formy do słownika
 • moduł Zgłoszenia - dodać status "Oczekujący"
 • moduł Klienci- informacje o dziecku - drukowanie (cz. 1/3)
 • moduł Rejestracja - wpis odwołania badania/pomocy bezp.
 • moduł Wydruki - Zbiorczy raport pracy

Wersja 7.7.4

2021-12-17
 • usunięcie błędu przy wydruku Lista klientów poradni - rejestr klientów;
 • usunięcie błędu przy generowaniu własnych druków w module Zestawienia;

 

Wersja 7.7.3

2021-09-28
 • Moduł Klienci - naprawa opcji przewijania orzeczeń i opinii;
 • usunięcie błędu w przypadku zdublowanych szkół;
 • usunięcie błędu związanego ze zliczaniem statystyk do SIO;
 • Moduł Rejestacja - przywrócenie blokowania umawiania spotkań dla nieobecnych pracowników;

Wersja 7.7.2

2021-09-27
 • Moduł Rejestracja - dodano cztery dodatkowe przyciski ułatwiające wstawianie godzin pracy, sprawdzanie harmonogramu spotkań i wyszukiwania pracownika;
 • Moduł Rejestracja - rozbudowa harmonogramu zaplanowane spotkania o zakres danych dla klientów i osób zgłoszonych;
 • Moduł Rejestracja - rozbudowa harmonogramu spotkań o zakres dat;
 • Moduł Zgłoszenia - dodanie pola cudzoziemiec w kartotece;
 • Moduł Klienci/Archiwum/Pomoc grupowa - blokada wprowadzania dat innych niż zakres roku szkolnego;
 • naprawa błędu w potwierdzaniu pomocy bezpośredniej Rejestracja>>>Klient
 • Moduł Rejestracja - widok spotkań dla pojedynczego pracownika - kliknięcie x2 w nazwisko pracownika;
 • Moduł Klienci - usprawnienie okienka notatki przy kliencie;
 • Moduł Wydruki - zmiana nazwy wydruku "Spis klientów wg. badań"
 • Moduł Klienci - dodane nowe terapie w zakładce pomocy bezpośrednia
 • Moduł Klienci - dodane nowe badania inne;
 • Wymuszenie haszowania hasła w bazie - wymuszenie szyfrowania przechowywanych haseł silnym algorytmem kryptograficznym. Funkcjonalność ta była już w programie od wielu lat, jednak miała status obligatoryjny, jej włączenie zależało od administratora systemu. Nowe wersje programu będą domyślnie włączały takie ustawienia. ;
 • Moduł Wydruki - "Raporty z podziałem na typy szkół" - dodanie opcji ilość osób i ilość spotkań razem;

Wersja 7.7.1

2021-09-24
 • usunięcie błędu pojawiającego się przy zmianie uprawnień użytkowników;
 • usprawnienie potwierdzenia zgłoszeń zrealizowanych w kolejnym roku szkolnym - poprawne zakładanie kartoteki klienta;

Wersja 7.7.0

2021-05-31
 •  Moduł Klienci przebudowa zakładki badania – rozdzielenie dotychczasowej zakładki badania na dwie oddzielne zakładki: Badania oraz Orzeczenia i opinie;
 •  Moduł Klienci – w kartotece danych podstawowych dodanie znacznika cudzoziemiec zmiany adekwatne do formularza internetowego;
 •  Moduł Rejestracja – rozbudowa funkcjonalności harmonogramu spotkań i dodanie wydruku planowanych spotkań;
 •  Moduł Rejestr orzeczeń – uszczegółowienie orzeczeń kształcenie specjalne wraz z opcją wydruku;
 •  Moduł Klienci w zakładce pomoc bezpośrednia – dodano znacznik kontynuacja na potrzeby kolejnych tych samych spotkań;
 •  Moduł Klienci w zakładce badania – dodano znacznik kontynuacja na potrzeby kolejnych tych samych spotkań;
 •  Moduł Pomoc grupowa-personalna - kontynuacja spotkań na potrzeby kolejnych tych samych spotkań;
 •  Moduł Wydruki – rozbudowa wydruku badań  w zakresie pomoc bezpośrednia personalna;
 •  Moduł Rejestracja – dodanie nowej funkcjonalności, rozbudowa modułu o planowane spotkania grupowe nauczycieli, rodziców, wychowawców;
 •  Moduł Wydruki – dodanie opcji za okres roku kalendarzowego a nie szkolnego do „Zbiorcze sprawozdanie z pracy”;
 •  Moduł Klienci i moduł Archiwum – w widoku głównym listy petentów dodano kolumnę "klasa";
 •  Moduł Wydruki – dodano kolumnę klasa do "Lista klientów poradni - rejestr klientów"
 •  Moduł Wydruki – dodano kolumnę klasa do "Wykaz alfabetyczny dzieci i młodzieży...""
 •  Moduł Wydruki - Wydruk do systemu SIO – zmodyfikowano tworzenie wydruku za okres roku kalendarzowego a nie szkolnego
 •  Moduł Wydruki - Zbiorczy raport pracy - wydruki za okres roku kalendarzowego a nie szkolnego
 •  Moduł Rejestracja – dodano nowa funkcjonalność - usuwanie terminów cyklicznych;
 •  Moduł Rejestracja –  kafelek terminu spotkania – dodano nowe pole dane klienta z możliwością edycji notatki
 •  Moduł Rejestracja – dodano nowe pozycje z listy powody nieobecności pracowników;
 •  Moduł pomocy grupowej – wyłączenie młodzieżowy telefon zaufania (opcja włącz/wyłącz);
 •  Moduł Pomocy grupowej (rodzice, nauczyciele) – dodano funkcjonalność potwierdzania zrealizowanego spotkania w relacji do modułu Rejestracja;
 •  Moduł Pomocy grupowej (rodzice, nauczyciele) – dodano kolumnę status spotkania dla pomocy grupowej (rodzice, nauczyciele);
 •  Moduł Pomocy grupowej – pomoc grupowa personalna dodano nową funkcjonalność "stwórz nowy podobny" do kolejnych spotkań grupowych;
 •  Moduł Pracownicy - przebudowa druku listy klientów pracownika bez dublowania badań (Lublin);
 •  Moduł Wydruki – poprawa zliczania pomocy grupowej personalnej w wydruku "Zbiorczy raport pracy";
 •  Moduł Wydruki – rozbudowa wydruku o pomoc grupową (rodzice, nauczyciele) w wydruku "Zbiorczy raport pracy" (zbiorczy i pracownika);
 •  Moduł Wydruki – poprawa zliczania w wydruku „Raporty zbiorcze z podziałem na typy szkół” przy wyborze podziału na klasy;
 •  Moduł Wydruki – problemy z wydrukiem rejestru orzeczeń i opinii, usprawnienia w bazie;
 •  Moduł Zgłoszenia i moduł Rejestracja – poprawiono funkcję potwierdzania spotkania i kopiowania zmienionego numeru telefonu petenta na nowy rok szkolny;
 •  Usunięto problem z uprawnieniami do godzin pracy;

Wersja 7.6.1

2020-11-10
 • naprawione błędy modułu Rejestracja - umawianie terminu odwołanych spotkań;
 • naprawione błędy modułu Klienci - zmiana szkoły i klasy;
 • w module Wydruki - raporty zbiorcze z podziałem na typy szkół - dodano przedziały czasowe na rok kalendarzowy;
 • dodano mechanizm zamykania programu przy braku połączenia z bazą danych;

Wersja 7.6.0

2020-08-31
 • Wprowadzono obsługę wielu jednostek w ramach zespołu poradni;
 • Zaktualizowano grupy wiekowe;
 • Zaktualizowano słowniki danych na potrzeby nowego SIO;
 • Rozbudowano wydruki o podział na typy szkół i klasy jako Raporty zbiorcze z podziałem na typy szkoł i klas;
 • Naprawiono błędy w module Rejestracja;
 • Powiązanie 3 pracowników między modułem Druki a modułem Rejestr;
 • Usunięto problem z brakiem widoczności numerów telefonów;
 • Poprawiono przypisanie klas 0 i P dla zerówki i oddziałów przedszkolnych;

Wersja 7.5.0

2019-12-30
 • wprowadzono możliwość generowania wydruków w oparciu o wskazaną szkołę petenta;
 • wprowadzono możliwość wskazania miejsca przeprowadzenia form pomocy;
 • rozbudowano wydruk wystawionych orzeczeń i opinii;
 • wprowadzono powiązanie rejestru wniosku ze zgłoszeniami;
 • wprowadzono nowe słowniki SIO; 

 

 

 

 

Wersja 7.4.0

2019-09-30
 • Rozbudowano moduł Rejestracja o godziny pracy pracownika – Rejestracja>Ustawienia>Godziny pracy;

 • Zbiorczy raport pracy – rozbudowano o inne badania i poprawiono zliczanie danych;

 • Wprowadzony nowy zakres pomoc grupowa - personalna rozbudowano o zliczanie statystyk;

 • Rejestr wydanych orzeczeń i opinii rozbudowano o rodzaj wydanego dokumentu;

 • Umożliwiono generowanie opinii w sprawie o możliwość potrójne edycji opinii;

 • Włączenie zliczania wszystkich szarych pól w tabelach SIO;

 • Dodano badania Johansena jako badania inne;

 • W module Pracownicy dodano słownik stanowisk, który powiązany został z Drukami orzeczeń i opinii;

 • Wprowadzono nowy wydruk Liczba orzeczeń i opinii bez badań i badania inne - raport całościowy z podziałem na klasy;

 • Wprowadzono raport zbiorczy w oparciu o typy szkół;

Wersja 7.3.1

2019-07-19

Data wydania: 2019-07-19

 • Dodanie dodatkowego elementu pomocy grupowej pozwalającego na ewidencjonowanie pomocy grupowej ze wskazaniem dzieci z imienia i nazwiska;
 • Dodanie dodatkowych pól pozwalających wprowadzać do 3 pracowników jednocześnie w opiniach i orzeczeniach;
 • Wprowadzono pole „Data i godzina wylogowania” w logach logowań do programu;
 • Wprowadzono w pozycji słownikowej szkół pole typ szkoły wg pozycji słownikowej SIO;
 • Naprawiono błąd w module Zgłoszenia usprawniający dodawanie i kasowanie zgłoszeń;
 • Zmiana podstawy prawnej w polu sprzeciwu przetwarzania danych osobowy;
 • Zmiana podstawy prawnej w wybranych orzeczeniach i opiniach;
 • Naprawiono błąd przy kasowaniu opinii;
 • Naprawiono wydruk do systemu SIO generowany w oparciu o podział na klasy i wskazane przedziały czasowe;

Wersja 7.3.0

2018-11-30
 • Aktualizacja druków opinii do obowiązujących wymogów prawnych;
 • Rozbudowano pola wydruków do SIO o podział na klasy;
 • Rozbudowano funkcjonalność modułu Rejestracja o możliwość dodawania nowych zgłoszeń;
 • Powiązano moduł Rejestracja z modułem Zgłoszenia;
 • Dostosowano nazewnictwo SIO przy orzeczeniach;
 • Poprawiono mechanizm blokowania haseł;
 • Naprawiono błąd mechanizmu Rejestracja;
 • Przygotowano system do prowadzenia pomocy bezpośredniej w grupach personalnych.